☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2014

Zarządzenie Nr 358/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2014.

Zarządzenie Nr 359/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Zarządzenie Nr 360/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 361/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie Nr 362/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 stycznia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 363/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności kulturalnej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 364/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa szkoły podstawowej w Niemicy".

Zarządzenie Nr 365/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 366/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 lutego 2014 r.
w sprawie zasad dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły / przedszkola

Zarządzenie Nr 367/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 lutego 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przystani kajakowej i łowiska dla wędkarzy wraz z małą infrastrukturą turystyczną oraz remontem drogi dojazdowej wraz z mostem do miejsca objętego operacją’’.

Zarządzenie Nr 368/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 lutego 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 369/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Zarządzenie Nr 370/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 lutego 2014 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań

Zarządzenie Nr 371/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 372/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 lutego 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 373/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 lutego 2014 r.
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru technicznego inwestycji, pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski’’

Zarządzenie Nr 374/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie wysokości miesięcznych opłat z tytułu umieszczenia reklam na cmentarzach stanowiących gminne mienie komunalne

Zarządzenie Nr 375/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia, serwis, komputerowy w ramach realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo.’’

Zarządzenie Nr 376/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 377/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 378/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Zarządzenie Nr 379/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 marca 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej określonej w ewidencji gruntów działką nr 64/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Borkowo.

Zarządzenie Nr 380/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 marca 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej określonej w ewidencji gruntów działką nr 64/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Borkowo.

Zarządzenie Nr 381/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 marca 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej określonej w ewidencji gruntów działką nr 76/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Karwice.

Zarządzenie Nr 382/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 marca 2014 r.
w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 383/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 marca 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dla: Dostawa sygnału internetowego wraz z podłączeniem do sieci Beneficjentów końcowych w ramach realizacji projektu pt.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo".

Zarządzenie Nr 384/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 385/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Malechowo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Zarządzenie Nr 386/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 387/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie Nr 388/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY MALECHOWO".

Zarządzenie Nr 389/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr 390/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 391/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 392/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: „BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZYSTAWACH Z WYPOSAŻENIEM”.

Zarządzenie Nr 393/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: „PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PĘKANINIE Z WYPOSAŻENIEM”.

Zarządzenie Nr 394/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo” realizowanego przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 395/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 396/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 kwietnie 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 397/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie Nr 398/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia na :  „Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do Internetu wraz z podłączeniem Beneficjentów końcowych w ramach realizacji projektu pt. : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo ‘’.

Zarządzenie Nr 399/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 400/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie Nr 401/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Malechowo w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr 402/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 403/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie Nr 404/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2013 r.

Zarządzenie Nr 405/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 406/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Zarządzenie Nr 407/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2013 rok

Zarządzenie Nr 408/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieruchomości zabudowanej określonej w ewidencji gruntów działką nr 76/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Karwice.

Zarządzenie Nr 409/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Malechowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień  25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 410/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 maja 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo w przedmiocie treści projektu "Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Malechowo na lata 2014-2020".

Zarządzenie Nr 411/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 412/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Zarządzenie Nr 413/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 maja   2014 r.
w sprawie ustanowienia dnia 20 czerwca 2014 r. dniem wolnym od pracy oraz ustanowienia dnia 7 czerwca 2014 r..dniem  pracującym w Urzędzie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 414/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 maja  2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 415/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Zarządzenie Nr 416/1/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 maja  2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowę boiska sportowo-rekreacyjnego oraz treningowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystawy w gminie Malechowo’’.

Zarządzenie Nr 416/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 417/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 418/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 czerwca  2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 419/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na.: „Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa’’.

Zarządzenie Nr 420/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na .: „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Niemicy’’.

Zarządzenie Nr 421/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 422/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie Nr 423/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata... 2014-2024.

Zarządzenie Nr 424/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa sołectwa Malechówko, w związku z rezygnacją z funkcji.

Zarządzenie Nr 425/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 lipca 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na.:’’ Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Malechowo w roku szkolnym 2014/2015’’.

Zarządzenie Nr 426/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 lipca  2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 427/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 lipca  2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie Nr 428/2014
Wójta Gminy Malechowo-Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku Planu obrony cywilnej gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 429/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 430/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizacje zadania pn.; "Rewitalizacja serca wsi w miejscowości Malechowo".

Zarządzenie Nr 431/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 lipca 2014 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.

Zarządzenie Nr 432/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania la w Malechowie.

Zarządzenie Nr 433/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 sierpnia 2014 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Malechowie.

Zarządzenie Nr 434/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 sierpnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem, bieżącą działalnością gospodarczą Przedszkola w Malechowie.

Zarządzenie Nr 435/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 sierpnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

Zarządzenie Nr 436/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 437/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w referacie finansów i budżetu Urzędu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 438/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 439/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 sierpnia   2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 440/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 sierpnia  2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 441/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 442/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 sierpnia  2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie Nr 443/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie Nr 444/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 445/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 września  2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.; ’’Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kusicach”

Zarządzenie Nr 446/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 września 2014 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Zarządzenie Nr 447/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 448/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie

Zarządzenie Nr 449/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Zarządzenie Nr 450/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z usuwania drzew i krzewów na terenach nieruchomości będących własnością Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 451/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 452/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2014.

Zarządzenie Nr 453/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 454/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 października 2014 r.
w sprawie przekształcenia lokalu mieszkalnego na lokal socjalny

Zarządzenie Nr 455/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 456/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 października 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie Nr 457/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 października 2014 r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 458/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia należnego Gminie Malechowo z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu.

Zarządzenie Nr 459/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 460/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Zarządzenie Nr 461/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 462/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo w przedmiocie projektu ,,Program współpracy Gminy Malechowo z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok’’.

Zarządzenie Nr 463/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 464/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 465/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie Nr 466/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 467/2014
Wójta Gminy Malechowo-Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 468/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Zarządzenie Nr 469/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 470/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Zarządzenie Nr 471/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 listopada 2014 r.
w sprawie określenia zasad i stawek opłat za ekspozycję reklam na mieniu i terenach komunalnych.

Zarządzenie Nr 472/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 listopada 2014 r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 473/2014
Wójta Gminy Malechowo
 Z dnia 24 listopada 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. : „Wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Malechowo”

Zarządzenie Nr 474/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 475/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Zarządzenie Nr 476/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Sylwii Nowackiej.

Zarządzenie Nr 477/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów’’.

Zarządzenie Nr 478/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu ciężarowego uniwersalnego-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4 D, stanowiącego własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 479/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.  

Zarządzenie Nr 480/2014
Wójta Gminy Malechowo                     
Z dnia 02 grudnia 2014 r.
W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014.

Zarządzenie Nr 1/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 grudnia  2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 2/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 grudnia  2014 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

Zarządzenie Nr 3/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia  2014 r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 4/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia  2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji formularzy mandatów karnych.

Zarządzenie Nr 5/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia  2014 r.
w sprawie Regulaminu Organizacji Urzędu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 6/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia  2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 7/2014
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia  2014 r.
w sprawie powołania Komisji wyłonienia kandydata na stanowisko: podinspektora ds. obsługi biura rady w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, podinspektora ds. obronnych ,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, podinspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Wytworzył:
Monika Podbereżna
Udostępnił:
Dul Damian
(2014-04-10 11:19:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2015-01-21 09:24:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655