Wójt - kompetencje

Kompetencje i zadania Wójta:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowaniu jej na zewnątrz,
2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
3) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników urzędu,
4) wydawanie, w nagłych przypadkach przepisów porządkowych w formie zarządzenia,
5) przygotowanie projektu budżetu,
6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
7) upoważnianie  Sekretarza, kierowników referatów lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z  zakresu administracji publicznej,
8) składanie oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
9) przekazywanie uchwał organom nadzoru,
10) uczestnictwo w pracach związków międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
11) nadzorowanie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz współpraca z terenowymi organami tej władzy,
12) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
13) podejmowanie decyzji dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy,
14) podpisywanie umów i porozumień w imieniu gminy,
15) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
16) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami  urzędu w ramach uchwalonego budżetu,
17) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
18) ustalanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie,
19) dokonywanie okresowych ocen  kwalifikacyjnych pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
20) wykonywanie uchwał podjętych przez radę,
21) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań obronnych oraz wykonywanie zadań określonych właściwymi przepisami w zakresie spraw zarządzania kryzysowego na terenie gminy,
22) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa  i uchwałami rady.

W ramach podziału czynności Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
1) Sekretarza,
2) Skarbnika,
3) Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych,
4) Zastępcy Kierownika USC,
5) Komendanta Straży,
5) Radcy Prawnego,
6) Inspektora Ochrony Danych,
7) Kierowników jednostek organizacyjnych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dul Damian
(2012-04-17 09:58:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pliszka Radosław
(2020-05-21 13:26:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki