Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy Malechowo

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Malechowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Malechowo http://ug.malechowo.ibip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2003-05-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-27 (aktualizacja do wersji 3.0.37 WCAG 2.1)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. część zamieszczonych na stronie plików w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo lub są skanami dokumentów.
 2. część zamieszczonych filmów nie posiada napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona dostosowana jest do wymagań WCAG 2.1 i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
 2. Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 3. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 4. Możliwość pominięcia bloków
 5. Pułapki klawiaturowe wykluczone
 6. Nagłówki prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 7. Listy prawidłowo użyte w całym systemie
 8. Formularze (konstrukcja) prawidłowo zbudowane i opisane
 9. Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
 10. Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 11. Podwyższony kontrast (czarne tło i białe litery, czarne tło i żółte litery oraz żółte tło i czarne litery)
 12. Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 13. Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 14. Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia: 2020-09-23

Data aktualizacji: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za stronę internetową jest Radosław Pliszka, adres poczty elektronicznej fundusze@malechowo.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować smożna się dzwoniąc na numer telefonu 94 314 05 60.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Malechowo mieści się w Malechowie 22A i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się oznaczone kopertą miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby te obsługiwane są w trybie indywidualnym, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź elektronicznym.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W 2023 roku do dyzpozycji klientów Urzędu Gminy Malechowo zostanie oddana do użytku winda.


 

Wytworzył:
Damian Dul
Udostępnił:
Dul Damian
(2015-08-27 13:38:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pliszka Radosław
(2023-03-30 09:04:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki