☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2022

Zarządzenie Nr 385/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Malechowo, położonej w obrębie ewidencyjnym Kusice.

Zarządzenie Nr 386/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 387/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej w ramach realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej skierowanego do osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Zarządzenie Nr 388/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2022

Zarządzenie Nr 389/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 390/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości lokalowej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 391/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 392/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 393/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zatwierdzenia regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie Nr 394/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyciela w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 395/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Malechowo jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 396/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 397/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 1 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 398/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności kulturalnej na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 399/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia wsparcia na wymianę kotłów i pieców wraz z pracami termomodernizacyjnymi w związku z dofinansowaniem projektu pn. "Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 - Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Zarządzenie Nr 400/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie nr 401/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie nr 402/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie nr 403/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód i strat w gospodarstwach domowych, powstałych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

Zarządzenie nr 404/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień pn.: Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Malechowie i Przebudowa drogi w Gorzycy

Zarządzenie nr 405/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

Zarządzenie nr 406/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.

Zarządzenie nr 407/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie nr 408/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 409/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 410/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty  dotacji  dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 411/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursuna stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

Zarządzenie Nr 412/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 413/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowoza 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo i informacji o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 414/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 415/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 416/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 417/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 418/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 419/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień pn.: Wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Malechowo od 01.07.2022 r. do 31.12.2023r. oraz wyposażenie, odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Zarządzenie Nr 420/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 421/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 422/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Malechowo w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Zarządzenie Nr 423/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 424/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2022 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2021 rok.

Zarządzenie Nr 425/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówień pm.: Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 427/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Plan Odnowy Miejscowości Malechowo na lata 2022-2030".

Zarządzenie Nr 428/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Plan Odnowy Miejscowości Żegocino na lata 2022-2030".

Zarządzenie Nr 429/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 430/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień pn.: Dostawa 296 fabrycznie nowych komputerów przenośnych dla Gminy Malechowo w ramach projektu pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPG".

Zarządzenie Nr 431/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 432/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 433/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Modernizacja oraz rozbudowa sieci wewnętrznej LAN wraz z doposażeniem serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".

Zarządzenie Nr 434/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Malechowo "Raportu o stanie Gminy Malechowo w 2021 roku".

Zarządzenie Nr 435/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 436/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnej przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 437/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 438/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 439/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 440/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień pn.:
1.Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w Gminnie Malechowo oraz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie w okresie od 01.09.2022 do 23 czerwca 2023”
2.Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie w okresie 01.09.2022 r.-31.08.2023 r. 

Zarządzenie Nr 441/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju gminy Malechowo 2030. 

Zarządzenie Nr 442/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 443/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 1 lipca 2022 r.
zmieniające Zarządzenie nr 399/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia wsparcia na wymianę kotłów i pieców wraz z pracami termomodernizacyjnymi w związku z dofinansowaniem projektu pn. "Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 - Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Zarządzenie Nr 444/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 lipca 2022 r.
w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 445/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 446/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkalych na terenie Gminy Malechowo do placówek oświatowych.

Zarządzenie Nr 447/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie  powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Malechowie realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2022 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 448/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 449/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 454/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 sierpnia 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

Zarządzenie Nr 455/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 sierpnia 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

Zarządzenie Nr 456/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku

Zarządzenie Nr 457/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 458/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 1 września 2022 r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 459/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 września 2022 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Modernizacja drogi wewnętrznej w Malechowie

Zarządzenie Nr 460/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 września 2022 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 461/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 września 2022 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Zakup serwera plików NAS w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina".

Zarządzenie Nr 462/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 września 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 463/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie Nr 464/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień pn.: Modernizacja drogi gminnej nr 165007Z w Sulechowie na odcinku 355 m. i Modernizacja drogi gminnej na działce nr 332 w m. Ostrowiec.

Zarządzenie Nr 465/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Malechowo w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Zarządzenie Nr 466/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 467/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 października 2022 r.
zmieniające Zarządzenie nr 443/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia wsparcia na wymianę kotłów i pieców wraz z pracami termomodernizacyjnymi w związku z dofinansowaniem projektu pn. "Zmniejszenie energochłonności budynków poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Malechowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 - Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Zarządzenie Nr 468/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 469/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 października 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 470/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 października 2022 r.
w sprawieaktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 471/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 października 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo w przedmiocie projektu "Program Współpracy Gminy Malechowo na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Zarządzenie Nr 472/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego - pożarniczego marki JELCZ

Zarządzenie Nr 473/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 474/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zamiany.

Zarządzenie Nr 475/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 listopada 2022 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 477/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 listopada 2022 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Malechowo, położonej w obrębie ewidencyjnym Gorzyca.

Zarządzenie Nr 478/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 479/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 480/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 481/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 482/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 483/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie okreslenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 484/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 485/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 486/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 487/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 488/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 489/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 grudnia 2022 r.
Wójt Gminy Malechowo ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Malechowo w roku 20

Zarządzenie Nr 490/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kania Marlena
(2022-01-10 10:59:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marlena
(2023-01-17 11:32:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655