☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2021

Zarządzenie Nr 240/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej w ramach realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej skierowanego do osób niepełnosprawnych w 2021 r.

Zarządzenie Nr 241/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2021.

Zarządzenie Nr 242/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.

Zarządzenie Nr 243/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 244/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 245/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.

Zarządzenie Nr 246/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 247/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 248/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 249/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.

Zarządzenie Nr 250/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 251/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 252/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Malechowo jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 253/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 254/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

Zarządzenie Nr 255/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 256/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.

Zarządzenie Nr 257/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2021 r.

Zarządzenie Nr 258/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Malechowo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Zarządzenie Nr 259/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Malechowo"

Zarządzenie Nr 260/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 261/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 262/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 263/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 264/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 265/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Malechowo" w okresie od 01.05.2021 do 30.04.2023 r.

Zarządzenie Nr 266/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie

Zarządzenie Nr 267/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 268/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 269/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 270/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo i informacji o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 272/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 273/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 274/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 275/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 276/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli.

Zarządzenie Nr 277/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 278/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 279/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 280/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 281/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 282/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 283/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 284/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 285/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 286/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo z 2020 rok.

Zarządzenie Nr 287/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 288/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 289/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 290/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Malechowie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust.10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Zarządzenie Nr 291/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Rozbudowa remizy OSP Pękanino"

Zarządzenie Nr 292/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 293/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 maja 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.

Zarządzenie Nr 294/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 295/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 296/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 297/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 298/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 299/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 maja 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 300/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Malechówko.

Zarządzenie Nr 301/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 302/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 303/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 304/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 305/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok

Zarządzenie Nr 306/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 307/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych- składników majątku Gminy Malechowo oraz ustalenia procedur postępowania Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr 308/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 309/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok

Zarządzenie Nr 310/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 311/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 312/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 313/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości lokalowej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 314/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok

Zarządzenie Nr 315/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 316/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Żegocino.

Zarządzenie Nr 317/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 318/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 319/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 320/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Malechowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

Zarządzenie Nr 321/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku dokumentu z zakresu udostępniania informacji publicznej

Zarządzenie Nr 322/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok

Zarządzenie Nr 323/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 325/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Malechowo do placówek oświatowych.

Zarządzenie Nr 326/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 327/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 200.000,00 zł i jednocześnie nie przekraczającej progów unijnych.

Zarządzenie Nr 328/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Malechowo, położonej w obrębie ewidencyjnym Gorzyca.

Zarządzenie Nr 329/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 330/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 331/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie

Zarządzenie Nr 332/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie

Zarządzenie Nr 333/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Pani Barbarze Chylewskiej

Zarządzenie Nr 334/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu

Zarządzenie Nr 335/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.

Zarządzenie Nr 336/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 337/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 338/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 339/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 340/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 września 2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie Nr 341/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 342/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 343/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości lokalowej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 344/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 września 2021 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 347/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 348/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 349/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malechowo na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 350/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 351/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 352/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 353/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie powołania Komisji ds. nagród sportowych opiniującej  wnioski  o  przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Zarządzenie Nr 354/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 355/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 października 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 356/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 357/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 358/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.

Zarządzenie Nr 359/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 360/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu.

Zarządzenie Nr 361/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie.

Zarządzenie Nr 362/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy.

Zarządzenie Nr 363/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo przedmiocie projektu "Program Współpracy Gminy Malechowo na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 364/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 365/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 366/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 367/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu oraz użyczenia.

Zarządzenie Nr 368/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 369/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 370/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 371/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 372/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.

Zarządzenie Nr 373/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 374/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 375/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych w Urzędzie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 376/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 377/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Urzędzie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 378/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 379/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 380/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 381/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 382/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zarządzenie Nr 383/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia 2021 r.
stwierdzające wygaśnięcie Zarządzenia nr 229/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 384/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

 
 


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kania Marlena
(2021-01-21 12:30:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marlena
(2022-10-14 08:25:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655