Zarządzenia Wójta z roku 2020

Zarządzenie Nr 126/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej w ramach realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej skierowanego do osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Zarządzenie Nr 127/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2020.

Zarządzenie Nr 128/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 129/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 130/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 131/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Malechowo jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 132/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 133/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnej przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 134/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 135/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności kulturalnej na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 136/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 137/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 138/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 139/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok

Zarządzenie Nr 140/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 141/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok

Zarządzenie Nr 142/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 143/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo w przedmiocie projektu ,,Program Współpracy Gminy Malechowo na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zarządzenie Nr 144/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 145/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 kwietnia 2020 r.
dotyczące zmiany zarządzenia nr 131/2020 z dnia 13 stycznia 2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Malechowo jest organem prowadzącym

Zarządzenie Nr 146/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok

Zarządzenie Nr 147/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 148/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 149/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 150/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok

Zarządzenie Nr 151/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 152/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

Zarządzenie Nr 153/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2019 rok.

Zarządzenie Nr 154/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo

Zarządzenie Nr 155/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.

Zarządzenie Nr 156/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 157/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie powołania komisji do ustalania wartości początkowej środków trwałych - gruntów, dla których brak jest dokumentów źródłowych stanowiących podstawę do ich wyceny.

Zarządzenie Nr 158/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych - gruntów, dla których brak jest dokumentów źródłowych stanowiących podstawę do ich wyceny.

Zarządzenie Nr 159/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 160/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w Gminie Malechowo oraz uczniów niepełnosprawnych do wybranej szkoły w okresie od 01.09.2020 do zakończenia roku szkolnego 2020 /2021”

Zarządzenie Nr 161/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 162/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 126/2020 Wójta Gminy Malechowo z dnia  8 stycznia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia pomocy finansowej w ramach realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej skierowanego do osób niepełnosprawnych w 2020 r.

Zarządzenie Nr 163/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 164/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 165/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie Pani Mirosławie Turczyn.

Zarządzenie Nr 166/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 167/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2019 rok.

Zarządzenie Nr 168/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 169/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 170/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 171/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 172/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 173/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 174/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 175/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 292/2017  Wójta Gminy Malechowo z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malechowo na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 176/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 177/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Malechowo w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów”.

Zarządzenie Nr 178/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo

Zarządzenie Nr 179/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Podgórkach”

Zarządzenie Nr 180/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia  wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 181/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 lipca 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja dróg wewnętrznych Malechówku i Podgórkach.”

Zarządzenie Nr 182/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 183/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 184/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 185/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 186/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 lipca 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Gminy.”

Zarządzenie Nr 187/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku.

Zarządzenie Nr 188/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 189/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 190/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 191/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Malechowo do placówek oświatowych.

Zarządzenie Nr 192/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 193/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 194/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 195/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 196/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 197/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 198/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.

Zarządzenie Nr 199/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 200/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 201/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 387 obr. Karwice.”

Zarządzenie Nr 202/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 203/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 204/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 205/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 206/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 207/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

Zarządzenie Nr 208/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 209/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 210/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 października 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 211/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 212/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 213/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 214/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo w przedmiocie projektu ,,Program Współpracy Gminy Malechowo na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zarządzenie Nr 215/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 216/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 217/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 218/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo w przedmiocie treści projektu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malechowo na lata 2021-2026".

Zarządzenie Nr 219/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zgodnie z  ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), powołuję komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2020 r.  w wysokości 2 242 000,00”.

Zarządzenie Nr 220/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 221/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja drogi w m. Święcianowo na dz. Nr 195.”

Zarządzenie Nr 222/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 223/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 224/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 225/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Malechowo od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. oraz wyposażenie, odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)”.

Zarządzenie Nr 226/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnych przeznaczonych dp zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 227/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych w Gorzycy".

Zarządzenie Nr 228/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 229/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 230/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.

Zarządzenie Nr 231/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu dzierżawy części nieruchomości gminnej wraz z nośnikiem reklamy- dzierżawa powierzchni reklamowej.

Zarządzenie Nr 232/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerwy celowej.

Zarządzenie Nr 233/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 234/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 235/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Sulechówku"

Zarządzenie Nr 236/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 237/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020.

Zarządzenie Nr 238/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 239/2020
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020. 


 

 

 

 


 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kania Marlena
(2020-01-10 12:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marlena
(2021-04-15 10:09:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki