VI kadencja samorządowa

Uchwała Nr III/30/2010 w sprawie podziału sołectwa Karwice i utworzenia sołectwa Sęczkowo,

Uchwała Nr III/34/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w częściach obrębów geodezyjnych Sulechowo, Sulechówko, Darskowo, Borkowo, Lejkowo gminy Malechowo,

Uchwała Nr III/35/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w częściach obrębów geodezyjnych Bartolino, Kusice, Niemica gminy Malechowo,

Uchwała Nr III/36/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w częściach obrębów geodezyjnych Przystawy i Grabowo gminy Malechowo,

Uchwała Nr IV/42/2011 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

Uchwała Nr V/44/2011 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

Uchwała Nr VI/47/2011 w sprawie 
- zmiany uchwały Nr IV/46/2003 Rady Gminy Malechowo z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Malechowo,
- zmiany uchwały Nr V/60/2003 Rady Gminy Malechowo z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Malechowo,

Uchwała Nr VI/48/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/2008/2002 Rady Gminy Malechowo z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie podziału Gminy Malechowo na okręgi wyborcze i obwody głosowania,

Uchwała Nr VI/51/2011 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Malechowo,

Uchwała Nr VI/54/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

Uchwała Nr IX/77/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/44/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

Uchwała Nr IX/78/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

Uchwała Nr IX/79/2011 w sprawie opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Malechowo,

Uchwała Nr X/82/2011 w sprawie statutu Sołectwa Bartolino,

Uchwała Nr X/83/2011 w sprawie statutu Sołectwa Białęcino,

Uchwała Nr X/84/2011 w sprawie statutu Sołectwa Borkowo,

Uchwała Nr X/85/2011 w sprawie statutu Sołectwa Darskowo,

Uchwała Nr X/86/2011 w sprawie statutu Sołectwa Drzeńsko,

Uchwała Nr X/87/2011 w sprawie statutu Sołectwa Gorzyca,

Uchwała Nr X/88/2011 w sprawie statutu Sołectwa Grabowo,

Uchwała Nr X/89/2011 w sprawie statutu Sołectwa Karwice,

Uchwała Nr X/90/2011 w sprawie statutu Sołectwa Kosierzewo,

Uchwała Nr X/91/2011 w sprawie statutu Sołectwa Kusice,

Uchwała Nr X/92/2011 w sprawie statutu Sołectwa Lejkowo,

Uchwała Nr X/93/2011 w sprawie statutu Sołectwa Malechowo,

Uchwała Nr X/94/2011 w sprawie statutu Sołectwa Malechówko,

Uchwała Nr X/95/2011 w sprawie statutu Sołectwa Niemica,

Uchwała Nr X/96/2011 w sprawie statutu Sołectwa Ostrowiec,

Uchwała Nr X/97/2011 w sprawie statutu Sołectwa Paprotki,

Uchwała Nr X/98/2011 w sprawie statutu Sołectwa Paproty,

Uchwała Nr X/99/2011 w sprawie statutu Sołectwa Pękanino,

Uchwała Nr X/100/2011 w sprawie statutu Sołectwa Podgórki,

Uchwała Nr X/101/2011 w sprawie statutu Sołectwa Przystawy,

Uchwała Nr X/102/2011 w sprawie statutu Sołectwa Sulechowo,

Uchwała Nr X/103/2011 w sprawie statutu Sołectwa Sulechówko,

Uchwała Nr X/104/2011 w sprawie statutu Sołectwa Święcianowo,

Uchwała Nr X/105/2011 w sprawie statutu Sołectwa Zielenica,

Uchwała Nr X/106/2011 w sprawie statutu Sołectwa Laski,

Uchwała Nr X/107/2011 w sprawie statutu Sołectwa Żegocino,

Uchwała Nr X/108/2011 w sprawie statutu Sołectwa Sęczkowo,

Uchwała Nr XI/122/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malechowo dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700,

Uchwała Nr XII/128/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.,

Uchwała Nr XII/133/2011 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Malechowo służebnościami przesyłu,

Uchwała Nr XIII/138/2011 w sprawie  wysokości stawek podatku odnieruchomości,

Uchwała Nr XIV/148/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/44/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

Uchwała Nr XVI/167/2012 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Malechowo służebnościami  przesyłu oraz przechodu i przejazdu,

Uchwała Nr XVII/171/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Bartolino

Uchwała Nr XVII/172/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Białęcino

Uchwała Nr XVII/173/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Borkowo

Uchwała Nr XVII/174/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Darskowo

Uchwała Nr XVII/175/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Drzeńsko

Uchwała Nr XVII/176/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Gorzyca

Uchwała Nr XVII/177/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Grabowo

Uchwała Nr XVII/178/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Karwice

Uchwała Nr XVII/179/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kosierzewo

Uchwała Nr XVII/180/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kusice

Uchwała Nr XVII/181/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Lejkowo

Uchwała Nr XVII/182/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Malechowo

Uchwała Nr XVII/183/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Malechówko

Uchwała Nr XVII/184/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niemica

Uchwała Nr XVII/185/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Ostrowiec

Uchwała Nr XVII/186/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Paprotki

Uchwała Nr XVII/187/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Paproty

Uchwała Nr XVII/188/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pękanino

Uchwała Nr XVII/189/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Podgórki

Uchwała Nr XVII/190/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Przystawy

Uchwała Nr XVII/191/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Sulechowo

Uchwała Nr XVII/192/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Sulechówko

Uchwała Nr XVII/193/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Święcianowo

Uchwała Nr XVII/194/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zielenica

Uchwała Nr XVII/195/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Laski

Uchwała Nr XVII/196/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Żegocino

Uchwała Nr XVII/197/2012 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Sęczkowo

Uchwała Nr XVII/198/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malechowo w 2012 roku,

Uchwała Nr XVIII/202/2012 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

Uchwała Nr XVIII/204/2012 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

Uchwała Nr XIX/217/2012 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla specjalistów związanych z pomocą psychologiczno – pedagogiczną, pedagogów, psychologów, logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin,

Uchwała Nr XIX/221/2012 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXII/233/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w części obrębów Malechowo i Gorzyca w gminie Malechowo,

Uchwała Nr XXII/234/2012 w sprawie podziału gminy Malechowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

Uchwała Nr XXII/235/2012 w sprawie podziału gminy Malechowo na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,

Uchwała Nr XXII/237/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,

Uchwała Nr XXII/238/2012 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XXII/239/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2013 r.,

Uchwała Nr XXIII/243/2012 w sprawie określenia  metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

Uchwała Nr XXIII/244/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr XXIII/245/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej,

Uchwała Nr XXIII/246/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr XXIII/249/2012 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

Uchwała Nr XXIV/253/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malechowo,

Uchwała Nr XXV/263/2013 w sprawie uchylenia uchwały,

Uchwała Nr XXV/266/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Przystawy, w gminie Malechowo,

Uchwała Nr XXV/267/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w części obrębów Pękanino, Malechowo, Niemica, Grabowo i Karwice w gminie Malechowo,

 Uchwała Nr XXVI/268/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w części obrębów Malechowo i Gorzyca w gminie Malechowo,

Uchwała Nr XXVI/276/2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malechowo, położonej w obrębie ewidencyjnym Malechowo,

Uchwała Nr XXVI/277/2013 w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Malechowo,

Uchwała Nr XXVI/278/2013 w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Malechowo,

Uchwała Nr XXVI/279/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/245/2012 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 listopada 2012 r,

Uchwała Nr XXVII/284/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach działki o nr ewidencyjnym 76/3 obręb Karwice,

Uchwała Nr XXVII/285/2013 w sprawie uchwalenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w granicach działki o nr ewidencyjnym 98 w obrębie Przystawy,

Uchwała Nr XXIX/307/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Malechówko, Malechowo, Karwice i Paproty – Paprotki,

Uchwała Nr XXX/318/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.,

Uchwała Nr XXXI/323/2013 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Malechowo,

Uchwała Nr XXXI/325/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji kopalni piasków kwarcowych SULECHOWO – SULECHÓWKO,

Uchwała Nr XXXII/337/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne,

Uchwała Nr XXXIII/343/2014 w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Malechowo,

Uchwała Nr XXXIII/344/2014 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

Uchwała Nr XXXIII/345/2014 w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc  państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

Uchwała Nr XXXIII/346/2014 w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,

Uchwała Nr XXXIV/354/2014 w sprawie  opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Malechowo,

Uchwała Nr XXXIV/355/2014 o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego  i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Malechowo,

Uchwała Nr XXXIV/361/2014  zmieniająca uchwałę Nr XV/169/2004 Rady Gminy w Malechowie z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej,

Uchwała Nr XXXIV/363/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malechowo w 2014 roku,

Uchwała  Nr XXXVIII/388/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malechowo,

Uchwała  Nr XXXVIII/389/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr XL/397/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.

Wytworzył:
Monika Podbereżna
Udostępnił:
Dul Damian
(2012-02-29 11:15:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2015-02-02 11:52:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki