☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Piątek 03.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

VII kadencja samorządowa


1.Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Karwice.
2.Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 84/4 w obrębie ewidencyjnym Sulechowo oraz 191/4 w obrębie Podgórki, gm. Malechowo.
3.Uchwała Nr VI/31/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
4.Uchwała Nr VI/40/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bartolino, Kusice, Niemica gminy Malechowo.
5.Uchwała Nr VI/41/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Przystawy i Grabowo gminy Malechowo.
6.Uchwała Nr VI/42/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Sulechowo, Sulechówko, Darskowo, Borkowo, Lejkowo gminy Malechowo.
7. Uchwała Nr VI/43/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Malechowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
8.Uchwała Nr VI/45/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malechowo w 2015 roku.
9.Uchwała Nr X/67/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za wypożyczenie zestawu hydrantowego.
10.Uchwała Nr XI/77/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Malechowo.
11.Uchwała Nr XI/78/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.Uchwała Nr XII/88/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
13. Uchwała Nr XIII/91/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.
14. Uchwała Nr XIII/92/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych a zakresie podatku leśnego.
15. Uchwała Nr XIII/93/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku rolnego.
16. Uchwała XIII/94/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
17. Uchwała XIII/95/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

18. Uchwała Nr XIII/96/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia innego sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
19. Uchwała Nr XIV/100/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.
20. Uchwała Nr XIV/101/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2016 r.
21. Uchwała Nr XIV/102/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
22. Uchwała Nr XIV/106/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Malechowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
23. Uchwała Nr XIV/111/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych straży Pożarnych działających na terenie gminy Malechowo.
24. Uchwała Nr XV/116/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Malechowo.
25. Uchwała Nr XV/117/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

26. Uchwała Nr XVI/123/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie.
27. Uchwała Nr XVI/127/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Malechowo.
28. Uchwała Nr XVI/128/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malechowo w 2016 roku.
29. Uchwała Nr XVII/138/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
30. Uchwała Nr XVII/139/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malechowo.
31. Uchwała Nr XVII/140/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
32. Uchwała Nr XIX/152/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
33. Uchwała Nr XIX/155/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Malechowo.
34. Uchwała Nr XXI/166/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
35. Uchwała Nr XXI/167/2016 z dnia 22 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

36. Uchwała Nr XXI/165/2016 z dnia 22 września 2016 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo w obrębach Białęcino  i Ostrowiec.
37.  Uchwała Nr XXI/164/2016 z dnia 22 września 2016 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek  o numerach ewidencyjnych 395/2, 396, 208/7, 267/1, 343/2 w obrębie Niemica.
38. Uchwała Nr XXII/175/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
39. Uchwała Nr XXVI/215/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malechowo na lata 2017-2021.
40. Uchwała Nr XXVI/219/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla działek 61, 62, 63/4, 64, 70, 71, 72, 73, 74 oraz części działek 63/3, 60 i 69 w obrębie ewidencyjnym Święcianowo, gm. Malechowo.
41. Uchwała Nr XXVI/222/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie.
42. Uchwała Nr XXVI/212/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku.
43. Uchwała Nr XXVI/211/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
44. Uchwała Nr XXVI/214/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Malechowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
45. Uchwała Nr XXVI/213/2017 z dnia 28 marca 2017 r. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Malechowo.
46. Uchwała Nr XXVI/210/2017 z dnia 28 marca 2017 r. poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
47. Uchwała Nr XXVII/224/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 146 położonej w obrębie ewidencyjnym Bartolino, gm. Malechowo.
48. Uchwała Nr XXVII/228/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malechowo.
49. Uchwała Nr XXVII/230/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Malechowo.
50. Uchwała Nr XXVIII/237/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malechowo w 2017 roku.
50. Uchwała Nr XXX/251/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie.
51. Uchwała Nr XXXII/260/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
52. Uchwała Nr XXXIII/264/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
53. Uchwała Nr XXXIII/265/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
54. Uchwała Nr XXXIII/269/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Borkowo, gmina Malechowo.
55. Uchwała Nr XXXIV/288/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.
56. Uchwała Nr XXXIV/289/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy.
57. Uchwała Nr XXXIV/290/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ostrowcu.
58. Uchwała Nr XXXV/296/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
59. Uchwała Nr XXXV/297/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Malechowo.
60. Uchwała Nr XXXV/300/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 pobierane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne  dla  których organem prowadzącym jest Gmina Malechowo.
61. Uchwała Nr XXXV/301/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Malechowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
62. Uchwała Nr XXXVI/310/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Lejkowo i Zielenica, gm. Malechowo.
63. Uchwała Nr XXXVI/311/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malechowo w 2018 roku.
64. Uchwała Nr XXXVI/312/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.
65. Uchwała Nr XXXVI/313/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Malechowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
66. Uchwała Nr XXXVI/314/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Malechowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
67.  Uchwała Nr XXXVII/317/2018 z dnia 18 maja  2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malechowo, gmina Malechowo.
68. Uchwała Nr XXXVII/320/2018 z dnia 18 maja  2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Malechowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
69.  Uchwała Nr XXXVIII/332/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 189/40 położonej w obrębie ewidencyjnym Podgórki, gm. Malechowo.
70. Uchwała Nr XXXVIII/344/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
71. Uchwała Nr XXXVIII/345/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.
72. Uchwała Nr XXXIX/348/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wyrażania zgody na udzielanie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Malechowo przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządy terytorialnego.
73. Uchwała Nr XXXIX/349/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Malechowo.
74. Uchwała Nr XXXIX/350/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Malechowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
75. Uchwała Nr XXXIX/351/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Malechowo”.

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Marlena Kania
Udostępnił:
Kania Marlena
(2015-07-29 15:02:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Rogala Monika
(2018-09-18 14:54:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024427