☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2016

Zarządzenie Nr 178/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2016

Zarządzenie Nr 179/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

Zarządzenie Nr 180/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie

Zarządzenie Nr 181/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 162/2015 Wójta Gminy Malechowo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku dokumentu z zakresu udostępniania informacji publicznej.

Zarządzenie Nr 182/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Malechowo jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 183/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminy Malechowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 184/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Malechowo na lata 2016 - 2022.

Zarządzenie Nr 185/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności kulturalnej na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 186/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 lutego 2016 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 187/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 188/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 189/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przyczepy rolniczej typ TO 70, stanowiącej własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 190/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 marca 2016 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej w ramach programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej skierowanego do osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020.

Zarządzenie Nr 191/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 192/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 marca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 193/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 08 marca 2016 r.
w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 194/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 08 marca 2016 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 195/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej w gminie.

Zarządzenie Nr 196/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie Nr 197/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 198/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 199/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 200/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 201/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie przyczepy rolniczej typ TO 70, stanowiącej własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 202/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 203/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: " Budowa świetlicy wiejskiej w Gorzycy wraz z wyposażeniem".

Zarządzenie Nr 204/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 205/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 206/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: " Renowacja zabytkowego kościoła z otoczeniem w Malechowie".

Zarządzenie Nr 207/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 06 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 208/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 209/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 210/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 211/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu.

Zarządzenie Nr 212/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. "mjr. Ryszarda Markiewicza ps. Mohort" w Malechowie.

Zarządzenie Nr 213/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 214/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 215/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

Zarządzenie Nr 216/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 217/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

Zarządzenie Nr 218/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia  postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu.

Zarządzenie Nr 219/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia  postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gimnazjum  im. "mjr. Ryszarda Markiewicza ps. Mohort" w Malechowie.

Zarządzenie Nr 220/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia  postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 221/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 2 maja 2016 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Drzeńsko, w związku z wpłynięciem wniosku mieszkańców o odwołanie Sołtysa.

Zarządzenie Nr 222/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2015 rok.

Zarządzenie Nr 223/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 maja 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY MALECHOWO.”

Zarządzenie Nr 224/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 225/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 226/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 227/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 228/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016.

Zarządzenie Nr 229/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych - składników majątku Gminy Malechowo oraz ustalenia procedur postępowania Komisji Likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr 230/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 231/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 232/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: " Budowa sieci wodociągowej do Paprot".

Zarządzenie Nr 233/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 234/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 235/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu w formie elektronicznej.

Zarządzenie Nr 236/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 237/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 238/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 239/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 sierpnia 2016 r.
w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Malechowo wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Zarządzenie Nr 240/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 241/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2015 rok.

Zarządzenie Nr 242/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 243/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 244/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zarządzenie Nr 245/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.

Zarządzenie Nr 246/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gimnazjum im. mjr. Ryszarda Markiewicza ps. Mohort w Malechowie.

Zarządzenie Nr 247/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu.

Zarządzenie Nr 248/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. mjr. Ryszarda Markiewicza ps. Mohort w Malechowie.

Zarządzenie Nr 249/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika  w Ostrowcu.

Zarządzenie Nr 250/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 251/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 252/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 września 2016 r.
w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 253/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 września 2016 r.
w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 254/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 255/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 256/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 257/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Przebudowa drogi nr 3718Z na odcinku Malechowo - Paproty".

Zarządzenie Nr 258/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 06 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Zarządzenie Nr 259/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 260/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 261/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 262/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie pn.: "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Malechowo wraz z jednostkami organizacyjnymi".

Zarządzenie Nr 263/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 264/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 265/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 266/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 listopada 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo w przedmiocie projektu "Program Współpracy Gminy Malechowo na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Zarządzenie Nr 267/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 268/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 03 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 269/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 270/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie pn. "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Malechowo w roku budżetowym 2017."

Zarządzenie Nr 271/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Malechowo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Zarządzenie Nr 272/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 273/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 274/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 275/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016.

Zarządzenie Nr 276/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na terenie Gminy Malechowo.”

Zarządzenie Nr 277/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 278/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

Zarządzenie Nr 279/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 280/2016
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2016 rok.
 

Wytworzył:
Radosław Nowakowski
Udostępnił:
Kania Marlena
(2016-01-13 14:56:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marlena
(2017-01-05 13:06:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655