☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2007

z dnia 2 stycznia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Opiniującej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.
 
z dnia 2 stycznia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powierzenia zadań Sekretarzowi Gminy
  
z dnia 19 stycznia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Malechowo
na 2007 rok.
 
z dnia 19 stycznia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie określenia zasad i stawek opłat za ekspozycję reklam na mieniu i terenach komunalnych
 
z dnia 5 lutego 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie podziału przyznanych w budżecie środków finansowych na 2007 rok w dziale „ Kultura Fizyczna i Sport”.
 
z dnia 12 lutego 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie.
 
z dnia 12 lutego 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007.
 
z dnia 12 lutego 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany polityki rachunkowości
 
z dnia 15 marca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Malechowo.
 
z dnia 16 marca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
  
z dnia 19 marca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przekazania nieruchomości gminnej na rzecz jednostki pomocniczej.
 
z dnia 19 marca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
z dnia 19 marca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Malechowie – Etap I”
 
z dnia 20 marca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
 
z dnia 23 marca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie rozwinięcia rzeczowego wykazu akt o symbol klasyfikacyjny.
 
z dnia 23 marca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Domu Przedpogrzebowego
w Malechowie – roboty wykończeniowe”
 
z dnia 30 marca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
 
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Malechowie.
 
z dnia 20 kwietnia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
 
z dnia 23 kwietnia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Pękaninie.
 
z dnia 24 kwietnia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Gorzycy.
 
z dnia 4 maja 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej 
w Malechowie – Etap I”
 
z dnia 7 maja 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Karwicach, Gmina Malechowo”
 
z dnia 7 maja 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 
z dnia 7 maja 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 
z dnia 31 maja 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Malechowie – Etap I”
 
z dnia 22 czerwca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji do odbioru robót na zadanie: „Budowa domu przedpogrzebowego w Malechowie – roboty wykończeniowe”
 
z dnia 27 czerwca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
zmieniające zarządzenie w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy Malechowo.
 
z dnia 29 czerwca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
 
z dnia 10 lipca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi transportowe na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Malechowo”
 
z dnia 10 lipca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i jednolitego stroju na rok szkolny 2007/2008 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Malechowo.
 
z dnia 25 lipca 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pękanino.
 
z dnia 20 sierpnia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
z dnia 20 sierpnia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie podziału przyznanych w budżecie środków finansowych na 2007 rok  w dziale „Kultura Fizyczna i Sport”.
 
z dnia 20 sierpnia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2007 roku.
 
z dnia 20 sierpnia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
 
z dnia 21 sierpnia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu
 
z dnia 29 sierpnia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę oczyszczalni ścieków   
w Karwicach.
 
z dnia 31 sierpnia 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
 
z dnia 24 września 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października.
 
z dnia 24 września 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
 
z dnia 24 września 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem, bieżącą działalnością gospodarczą Szkoły Podstawowej w Niemicy.
 
z dnia 26 września 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
 
z dnia 28 września 2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2007 rok
 
z dnia 8 października  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
 
z dnia 19 października  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
 
z dnia 29 października  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie sposobu i trybu (regulaminu) dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy w Malechowie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
 
z dnia 02 listopada  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora szkoły.
 
z dnia 02 listopada  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem, bieżącą działalnością gospodarczą Szkoły Podstawowej w Niemicy.
 
z dnia 07 listopada  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Niemicy i ustalenia regulaminu jej pracy.
 
z dnia 07 listopada  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
 
z dnia 14 listopada  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2008 rok
 
z dnia 14 listopada  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedstawienia prognozy łącznej kwoty długu publicznego Gminy Malechowo na lata 2008 – 2011.
 
z dnia 19 listopada  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok
 
z dnia 23 listopada  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż autobusu „AUTOSAN” H9-21
 
z dnia 28 listopada  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 
z dnia 28 listopada  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
z dnia 30 listopada  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 
z dnia 5 grudnia  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości gminnej.
 
z dnia 10 grudnia  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Malechowo.
 
z dnia 11 grudnia  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Malechowie.
 
z dnia 12 grudnia  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.
 
z dnia 12 grudnia  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem, bieżącą działalnością gospodarczą Szkoły Podstawowej w Niemicy.
 
z dnia 20 grudnia  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.
 
z dnia 31 grudnia  2007r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok
Wytworzył:
Udostępnił:
Dul Damian
(2007-05-09 07:26:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2008-01-11 14:33:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655