☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2013

Zarządzenie Nr 254/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2013 r.

Zarządzenie Nr 255/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Zarządzenie Nr 256/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malechowie i stalenia jej składu.

Zarządzenie Nr 257/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 258/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania składów osobowych Komisji Konkursowych opiniujących oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 259/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko strażnika Straży Gminnej w Malechowie.  

Zarządzenie Nr 260/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 224/2012 Wójta Gminy Malechowo z dnia 10 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku, aktu normatywnego lub innego aktu prawnego lub kserokopii wydruku dokumentu z zakresu udostępniania informacji publicznej.

Zarządzenie Nr 261/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 262/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków- park zabytkowy, położonej w obrębie ewidencyjnym Karwice, będącej własnością Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 263/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 264/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 265/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 266/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 267/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok.

Zarządzenie Nr 268/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 269/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków- park zabytkowy, położonej w obrębie ewidencyjnym Karwice, będącej własnością Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 270/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 271/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski”.

Zarządzenie Nr 272/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 273/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze – inspektora w referacie inwestycji, gospodarki komunalnej i przestrzennej Urzędu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 274/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 275/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Zarządzenie Nr 276/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 06 maja 2013 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2012 rok.

Zarządzenie Nr 277/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 08 maja 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 278/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 08 maja 2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Zarządzenie Nr 279/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 08 maja 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Malechowo”.

Zarządzenie Nr 280/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 maja 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 281/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 282/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 283/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 284/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 lipca 2013 r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 285/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 lipca 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Ostrowcu”.

Zarządzenie Nr 286/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 08 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 287/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup używanego samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrowcu”.

Zarządzenie Nr 288/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 289/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 290/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 291/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 292/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 293/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 lipca 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MALECHOWO W ROKU 2013”.

Zarządzenie Nr 294/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 295/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Zarządzenie Nr 296/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 297/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej określonej w ewidencji gruntów działką nr 488, położonej w obrębie ewidencyjnym Malechowo.

Zarządzenie Nr 298/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości niezabudowanej określonej w ewidencji gruntów działką nr 199/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Sulechowo.

Zarządzenie Nr 299/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości niezabudowanej określonej w ewidencji gruntów działką nr 199/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Gorzyca.

Zarządzenie Nr 300/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości określonej w ewidencji gruntów działką nr 347, położonej w obrębie ewidencyjnym Niemica.

Zarządzenie Nr 301/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 sierpnia  2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 302/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

Zarządzenie Nr 303/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. „Kazimierza Górskiego” w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 304/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem, bieżącą działalnością gospodarczą Szkoły Podstawowej im. „Kazimierza Górskiego” w Lejkowie.


Zarządzenie Nr 305/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku.

Zarządzenie Nr 306/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia odbioru samochodu strażackiego zakupionego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup używanego samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Ostrowcu” znak sprawy KRR.2710.6.2013

Zarządzenie Nr 307/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zdobycie samochodu specjalnego JELCZ/STAR oraz pojazdu koparko-ładowarki OSTRÓWEK, KTO 162, stanowiących własność
Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 308/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie samochodu specjalnego JELCZ/STAR oraz pojazdu koparko-ładowarki OSTRÓWEK, KTO 162, stanowiących własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 309/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu specjalnego typu ŻUK A 158, stanowiącego własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 310/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie samochodu specjalnego ŻUK A 158, stanowiącego własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 311/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 września  2013 r.
w sprawie wymiany sieci wodociągowej do Szkoły Podstawowej i Ośrodka Zdrowia w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 312/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 313/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 września 2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Zarządzenie Nr 314/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 września  2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 315/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieruchomości niezabudowanej określonej w ewidencji gruntów działką nr 156/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gorzyca.

Zarządzenie Nr 316/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 września  2013 r.
w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 317/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 318/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Zarządzenie Nr 319/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 października 2013 r.
w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego, stanowiącego własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 320/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 października 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia na: „Modernizację hydroforni na terenie gminy w miejscowości: Darskowo, Niemica, Paproty, Witosław- dokumentacja”.

Zarządzenie Nr 321/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 października 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ruchomości tj. samochodu specjalnego JELCZ/STAR oraz pojazdu pożarniczego typu ŻUK A 158, stanowiących własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 322/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 października 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia II przetargu na zbycie samochodu specjalnego JELCZ/STAR oraz pojazdu typu ŻUK A 158, stanowiących własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 323/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 października 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej określonej w ewidencji gruntów działką nr 64/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Borkowo.

Zarządzenie Nr 324/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 października 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia na : „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Malechowo wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

Zarządzenie Nr 325/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 326/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 października 2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Zarządzenie Nr 327/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 października 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia na : „Budowa sieci wodociągowej do Kosierzewa” etap I.

Zarządzenie Nr 328/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 października  2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego.

Zarządzenie Nr 329/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 października 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na : „Remont świetlicy wiejskiej w Paprotach”.

Zarządzenie Nr 330/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 331/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Zarządzenie Nr 332/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 październik 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo w przedmiocie projektu „Program współpracy Gminy Malechowo z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.

Zarządzenie Nr 333/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie samochodu specjalnego pożarniczego typu JELCZ/STAR oraz pojazdu specjalnego pożarniczego typu ŻUK A 158, stanowiących własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 334/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego.

Zarządzenie Nr 335/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 336/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 08 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 r.

Zarządzenie Nr 337/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 08 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Zarządzenie Nr 338/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 339/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 340/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013

Zarządzenie Nr 341/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 listopada  2013 r.
w sprawie. powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. : „Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zarządzenie Nr 342/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie  zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 343 A/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Malechowo”.

Zarządzenie Nr 343/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 344/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 grudnia  2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Zarządzenie Nr 345/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 09 grudnia   2013 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kusice.

Zarządzenie Nr 346/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 09 grudnia 2013 r.
w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na : „Dowóz i odwóz dzieci  niepełnosprawnych  wraz z opieką z terenu Gminy Malechowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sławnie ul. Kopernika 9 w roku 2014”.

Zarządzenie Nr 347/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 grudnia  2013 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie

Zarządzenie Nr 348/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 349/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 grudnia  2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Zarządzenie Nr 350/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 351/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Zarządzenie Nr 352/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 353/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia  2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 354/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia  2013 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013.

Zarządzenie Nr 355/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2013-2022.

Zarządzenie Nr 357/2013
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej Gminy Malechowo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

 

Wytworzył:
Monika Podbereżna
Udostępnił:
Dul Damian
(2013-01-23 11:03:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2014-04-10 11:20:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655