☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2012

Zarządzenie Nr 158/2011
z dnia 5 stycznia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malechowo. 

Zarządzenie Nr 159/2011
z dnia 5 stycznia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2012.

Zarządzenie Nr 160/2011
z dnia 5 stycznia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Zarządzenie Nr 161/2011
z dnia 10 stycznia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo 
w sprawie wprowadzenia do użytku Planu Zarządzania kryzysowego Gminy Malechowo.
 
Zarządzenie Nr 162/2011
z dnia 12 stycznia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania składów osobowych Komisji Konkursowych opiniujących oferty na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Malechowo.

Zarządzenie nr 163/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia należnego gminie Malechowo z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu.

Zarządzenie nr 164/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie nr 165/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Zarządzenie nr 166/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmian Statutów Sołectw Gminy Malechowo.

Zarządzenie nr 167/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15.02.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie samochodu „Polonez”.

Zarządzenie nr 168/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15.02.2012 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu – na sprzedaż ruchomości – samochodu „Polonez”  typu TRUCK 1,6 Nr fabr. SUPB01CEJTNO47643

Zarządzenie nr 169/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20.02.2012 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „ Przebudowa oczyszczalni ścieków w Malechowie.”

Zarządzenie nr 170/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 lutego 2012 roku
w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012.

Zarządzenie nr 171/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05.03.2012 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ruchomości tj. samochodu „Polonez”.

Zarządzenie nr 172/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21.03.2012 roku w sprawie powołania i składu  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr 173/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21.03.2012 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji strategii Integracji i Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 174/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2012 r. 
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2011 rok oraz informacji o stanie mienie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 175/2012
Wójta Gminy Malechowo
 z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok.

Zarządzenie Nr 176/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  na rok 2012.

Zarządzenie Nr 177/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 kwietnia 2012 roku
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Kosierzewo.

Zarządzenie Nr 178/2012
Wójta Gminy Malechowo
 z dnia 11 kwietnia 2012 r.
w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 179/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 180/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Zarządzenie Nr 181/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 182/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012

Zarządzenie Nr 183/2012
Wójta Gminy Malechowo z dnia 7 maja 2012 roku
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2011 rok

Zarządzenie Nr 184/2012
Wójta Gminy Malechowo 
z dnia  7 maja
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2011 rok

Zarządzenie Nr 185/2012
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 maja 2012 roku
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Grabowo

Zarządzenie nr 186/2012
z dnia 14 maja 2012 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Paproty.

Zarządzenie nr 187/2012
z dnia 15 maja 2012 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie nr 188/2012
z dnia 15 maja 2012 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn „Dowóz uczniów wraz z opiekunami do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Malechowo w formie zakupu biletów miesięcznych na lata szkolne 20012/2013, 2013/2014”.

Zarządzenie nr 189/2012
z dnia 18.05.2012 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskach”.

Zarządzenie nr 190/2012
z dnia 30 maja 2012 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie nr 191/2012
z dnia 30 maja 2012 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Zarządzenie nr 192/2012
z dnia 31 maja 2012 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany zarządzenia nr 156/2011 Wójta Gminy Malechowo z dnia 30.12.2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.

Zarządzenie nr 193/2012
z dnia 4 czerwca 2012 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania zebrania wiejskiego sołectwa Kusice

Zarządzenie nr 194/2012
z dnia 4 czerwca 2012 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie nr 195/2012
z dnia 4 czerwca 2012 roku
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn „Modernizacja hydroforni z częściową wymianą sieci wodociągowej w miejscowościach Podgórki i Nowy Żytnik”.

Zarządzenie Nr 196/2012
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. promocji i Kultury w referacie Organizacyjno- Administracyjnym Urzędu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 197/2012
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 198/2012
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.
 
Zarządzenie Nr 199/2012
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2012-2018.

Zarządzenie Nr 200/2012
z dnia 16 lipca  2012 r.  
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 201/2012
z dnia 31 lipca  2012 r.  
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 202/2012
z dnia 2 sierpnia 2012 r.  
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.

Zarządzenie Nr 203/2012
z dnia 2 sierpnia 2012 r.  
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 204/2012
z dnia 2 sierpnia 2012 r.  
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej ucznia na zakup podręczników.  

Zarządzenie Nr 205/2012
z dnia 6 sierpnia 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowej dla Budżetu Gminy Malechowo i Urzędu Gminy Malechowo. 

Zarządzenie Nr 206/2012
z dnia 20 sierpnia 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 207/2012
z dnia 20 sierpnia 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 208/2012
z dnia 20 sierpnia 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 209/2012
z dnia 20 sierpnia 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 210/2012
z dnia 22 sierpnia 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy.

Zarządzenie Nr 211/2012
z dnia 24 sierpnia 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem, bieżącą działalnością gospodarczą Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy. 

Zarządzenie Nr 212/2012
z dnia 28 sierpnia 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 213/2012
z dnia 28 sierpnia 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Zarządzenie Nr 214/2012
z dnia 28 sierpnia 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia na „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MALECHOWO W ROKU 2012”

Zarządzenie Nr 215/2012
z dnia 4 września  2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany zarządzenia nr 156/2011 Wójta Gminy Malechowo z dnia 30.12.2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.

Zarządzenie Nr 216/2012
z dnia 7 września  2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie wyrażenia zgody na bez przetargowe zbycie samochodu „Polonez”.  

Zarządzenie Nr 217/2012
z dnia 7 września  2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru technicznego inwestycji, pn: „PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MALECHOWIE”. 

Zarządzenie Nr 218/2012
z dnia 11 września  2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 219/2012
z dnia 27 września  2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 220/2012
z dnia 27 września  2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Zarządzenie Nr 221/2012
z dnia 9 października 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo w przedmiocie projektu „ Program współpracy Gminy Malechowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”

Zarządzenie Nr 222/2012
z dnia 10 października 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Sęczkowo.

Zarządzenie Nr 223/2012
z dnia 10 października 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania zespołu kontrolnego i przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 224/2012
z dnia 10 października 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku, aktu normatywnego lub innego aktu prawnego lub kserokopii wydruku dokumentu z zakresu udostępniania informacji publicznej.

Zarządzenie Nr 225/2012
z dnia 19 października 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 226/2012
z dnia 19 października 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012. 

Zarządzenie Nr 227/2012
z dnia 19 października 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 228/2005 Wójta Gminy Malechowo z dnia 30 sierpnia 2005 r. 

Zarządzenie Nr 228/2012
z dnia 24 października 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na strażnika Straży Gminnej w Malechowie.  

Zarządzenie Nr 229/2012
z dnia 31 października 2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 230/2012
z dnia 9 listopada  2012 r. 
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru technicznego inwestycji, pn: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskach”

Zarządzenie Nr 231/2012
z dnia 13 listopada 2012 r.  
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Karwice 
 

Zarządzenie Nr 232/2012
z dnia 14 listopada 2012 r.  
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Zarządzenie Nr 233/2012
z dnia 14 listopada 2012 r.  
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn  „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Malechowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie ul. Kopernika 9w roku 2013”.

Zarządzenie Nr 234/2012
z dnia 16 listopada 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 235/2012
z dnia 16 listopada 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.  

Zarządzenie Nr 236/2012
z dnia  19 października  2012 r.  
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie używania w pojazdach służbowych lokalizatorów GPS.  

Zarządzenie Nr 237/2012
z dnia 28 listopada 2012 r.   
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.    

Zarządzenie Nr 238/2012
z dnia 30 listopada 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 239/2012
z dnia 30 listopada 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.  

Zarządzenie Nr 240/2012
z dnia 30 listopada 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie: zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Malechowo.

Zarządzenie Nr 241/2012
z dnia 07 grudnia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok oraz rozdysponowania części rezerwy ogólnej.

Zarządzenie Nr 242/2012
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru technicznego inwestycji, pn: "Modernizacja hydroforni z częściową wymianą sieci wodociągowej w miejscowościach Podgórki i Nowy Żytnik". Część 1- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją hydroforni w miejscowości Nowy Żytnik.

Zarządzenie Nr 243/2012
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru technicznego inwestycji, pn: "Modernizacja hydroforni z częściową wymianą sieci wodociągowej w miejscowościach Podgórki i Nowy Żytnik". Część2 - Modernizacja hydroforni w z częściową wymianą sieci wodociągowej w Podgórkach.

Zarządzenie Nr 244/2012
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów".

Zarządzenie Nr 245/2012
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach:

Zarządzenie Nr 246/2012
z dnia 13 grudnia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 247/2012
z dnia 13 grudnia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2012.

Zarządzenie Nr 248/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 249/2012
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze - inspektora w referacie Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 250/2012
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji formularzy mandatów karnych.

Zarządzenie Nr 251/2012
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 252/2012
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2012-2018.

Zarządzenie Nr 253/2012
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malechowo.

Wytworzył:
Monika Podbereżna
Udostępnił:
Dul Damian
(2012-01-19 11:55:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2013-01-08 14:28:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655