☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2018

Zarządzenie Nr 385/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia zasad udostępniania obiektów lub terenów stanowiących własność Gminy Malechowo w celu umieszczania reklamy oraz pobierania z tego tytułu opłat

Zarządzenie Nr 386/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2018.

Zarządzenie Nr 387/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

Zarządzenie Nr 388/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia  08 stycznia 2018 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Pękanino i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pękanino.

Zarządzenie Nr 389/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia  09 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej w ramach realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej skierowanego do osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Zarządzenie Nr 390/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia  23 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności kulturalnej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 391/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia  23 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie Nr 392/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia  31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Malechowo jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 393/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 394/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Zarządzenie Nr 395/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie

Zarządzenie Nr 396/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem, bieżącą działalnością gospodarczą Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie

Zarządzenie Nr 398/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia uczniów do klasy czwartej i siódmej Szkoły Podstawowej w Malechowie i ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zarządzenie Nr 399/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 08 lutego 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej zlokalizowanej w miejscowości Pękanino.

Zarządzenie Nr 400/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 401/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia należnego Gminie Malechowo z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu oraz przechodu i przejazdu.

Zarządzenie Nr 402/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 01 marca 2018 r.
w sprawie w powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.:"Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem".

Zarządzenie Nr 403/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 404/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 07 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 406/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia o powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kusicach wraz z wyposażeniem.”

Zarządzenie Nr 407/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 408/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

Zarządzenie Nr 409/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Malechowo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Zarządzenie Nr 410/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 411/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 412/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 413/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Gminy Malechowo poprzez doposażenie terenów sportowych w obiekty funkcyjne, w miejscowościach: Malechówko, Żegocino i Zielenica.”

Zarządzenie Nr 414/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 415/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 416/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

Zarządzenie Nr 417/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 418/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 419/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 420/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2017 rok.

Zarządzenie Nr 421/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 422/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie  zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

Zarządzenie Nr 423/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 424/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 425/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych.

Zarządzenie Nr 426/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia wzorów wniosku, umowy i sprawozdania dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zarządzenie Nr 427/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2017 rok.

Zarządzenie Nr 428/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 429/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 430/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

Zarządzenie Nr 431/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do użyczenia.

Zarządzenie Nr 432/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 165006Z Niemica - Bartolino - most przez rzekę Bielawa w miejscowości Niemica.”

Zarządzenie Nr 433/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Malechowo”.

Zarządzenie Nr 434/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 435/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

Zarządzenie Nr 436/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie powołania komisji ds. nagród sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Zarządzenie Nr 437/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności kulturalnej na drugie półrocze 2018 roku.

Zarządzenie Nr 438/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 439/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 440/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia poprzez przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa.

Zarządzenie Nr 441/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 442/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

Zarządzenie Nr 443/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 444/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

Zarządzenie Nr 445/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 446/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 447/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 448/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.

Zarządzenie Nr 449/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 sierpnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 450/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 451/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

Zarządzenie Nr 452/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu.

Zarządzenie Nr 453/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 454/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 455/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 456/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

Zarządzenie Nr 457/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 458/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 459/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

Zarządzenie Nr 460/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 r. w wysokości 4 000 000,00 zł.”

Zarządzenie Nr 461/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 462/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 października 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Zarządzenie Nr 463/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Malechowo na mieszkalny lokal komunalny.

Zarządzenie Nr 464/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 465/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Zarządzenie Nr 466/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 02 listopada 2018r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo

Zarządzenie Nr 467/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 468/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 469/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Zarządzenie Nr 470/2018
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od, na terenie Gminy Malechowo od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. oraz utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)."

Zarządzenie Nr 471/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 472/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia.

Zarządzenie Nr 473/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 listopada 2018r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

Zarządzenie Nr 474/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 475/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

Zarządzenie Nr 476/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 477/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 478/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Zarządzenie Nr 479/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 480/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Malechowo w okresie od 02.01.2019 do 21.06.2019"

Zarządzenie Nr 481/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 482/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 483/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Zarządzenie Nr 484/2018
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2018 rok.
 

Wytworzył:
Radosław Nowakowski
Udostępnił:
Kania Marlena
(2018-01-17 14:14:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2019-01-22 14:10:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655