☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2017

Zarządzenie Nr 281/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2017.

Zarządzenie Nr 282/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017.

Zarządzenie Nr 283/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności kulturalnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 284/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej w ramach programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej skierowanego do osób niepełnosprawnych w 2017 r.

Zarządzenie Nr 285/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 286/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 287/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 288/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 289/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Zarządzenie Nr 290/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Gorzyca.

Zarządzenie Nr 291/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie oraz oddawanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 292/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu oceniającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Malechowo na lata 2014 – 2020, wyznaczenia jego koordynatora oraz określenie zasad działania zespołu oceniającego.

Zarządzenie Nr 293/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Malechowo jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 294/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 295/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 06 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy.

Zarządzenie Nr 296/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Malechowo jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 297/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia uczniów do klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Malechowie i ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zarządzenie Nr 298/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 299/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017.

Zarządzenie Nr 300/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy.

Zarządzenie Nr 301/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 302/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań.

Zarządzenie Nr 303/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 304/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 305/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 06 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach."

Zarządzenie Nr 306/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 307/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017.

Zarządzenie Nr 308/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 309/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2016 rok.

Zarządzenie Nr 310/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchylenia przydziału organizacyjno - mobilizacyjnego do Formacji Obrony Cywilnej do zadań ogólnych na terenie Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 311/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie przekazania korekty sprawozdania finansowego Gminy Malechowo za 2016 rok.

Zarządzenie Nr 312/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 313/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017.

Zarządzenie Nr 314/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 315/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia Pani Zdzisławy Kubiak Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie

Zarządzenie Nr 316/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 maja 2017 r.
w sprawie podziału części rezerwy ogólnej.

Zarządzenie Nr 317/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 318/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017.

Zarządzenie Nr 319/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 maja 2017 r.
sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Karwicach.”

Zarządzenie Nr 320/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 maja 2017 r.
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie za 2016 rok

Zarządzenie Nr 321/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 maja 2017 r.
sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 322/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 maja 2017 r.
sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Zarządzenie Nr 323/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia  29 maja 2017 r.
sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminy Malechowo na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 324/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 06 czerwca 2017 r.
sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 325/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 326/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Zarządzenie Nr 327/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) w Urzędzie Gminy w Malechowie.

Zarządzenie Nr 328/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu dla nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 329/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 330/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 331/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017.

Zarządzenie Nr 332/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 333/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności kulturalnej na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 334/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Malechowo na lata 2017 - 2023.

Zarządzenie Nr 335/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 336/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017.

Zarządzenie Nr 337/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 338/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Zarządzenie Nr 339/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Gimnazjum im. mjr. Ryszarda Markiewicza ps. "Mohort" w Malechowie poprzez przekształcenie w Szkołę Podstawową im. mjr. Ryszarda Markiewicza ps. "Mohort" w Malechowie

Zarządzenie Nr 340/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

Zarządzenie Nr 341/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 342/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Zarządzenie Nr 343/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Gimnazjum im. mjr. Ryszarda Markiewicza ps. "Mohort" w Malechowie z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 344/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

Zarządzenie Nr 345/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy

Zarządzenie Nr 346/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 347/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 165009Z Drzeńsko – Zalesie wraz z mostem.”

Zarządzenie Nr 348/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Ostrowcu.”

Zarządzenie Nr 352/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 października 2017 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Pękanino.

Zarządzenie Nr 353/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 października 2017 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Paproty.

Zarządzenie Nr 354/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 października 2017 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyborów uzupełniających na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Gorzyca.

Zarządzenie Nr 355/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 października 2017 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Malechowo w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 356/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 05 października 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemicy.”

Zarządzenie Nr 357/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 358/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Zarządzenie Nr 359/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 360/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Zarządzenie Nr 361/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z inicjatywy Wójta Gminy Malechowo w przedmiocie projektu ,,Program Współpracy Gminy Malechowo na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zarządzenie Nr 362/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 363/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Zarządzenie Nr 364/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 06 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Malechowo na lata 2017-2023

Zarządzenie Nr 365/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 366/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 367/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Zarządzenie Nr 368/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Malechowo

Zarządzenie Nr 369/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli  na terenie  Gminy Malechowo w roku budżetowym 2018.”

Zarządzenie Nr 370/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży, stanowiących własność Gminy Malechowo.

Zarządzenie Nr 371/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 372/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Zarządzenie Nr 373/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora w przypadku jego nieobecności.

Zarządzenie Nr 374/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 grudnia 2017 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Grabowo.

Zarządzenie Nr 375/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 04 grudnia 2017 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Pękanino i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pękanino.

Zarządzenie Nr 376/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 06 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 377/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 06 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Zarządzenie Nr 379/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 380/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

Zarządzenie Nr 381/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie podziału części rezerwy ogólnej.

Zarządzenie Nr 382/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Malechowo" realizowanego przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 383/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji formularzy mandatów karnych.

Zarządzenie Nr 384/2017
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2017 rok
 

 
Wytworzył:
Radosław Nowakowski
Udostępnił:
Kania Marlena
(2017-01-18 14:53:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marlena
(2020-01-02 10:27:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655