☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Kierownik referatu - Karolina Chruszcz-Pietraszewska
Tel. (94) 3140 593

Do zadań i kompetencji Referatu Oświaty i Sportu  należą   w szczególności sprawy:

 1.  prowadzenie spraw w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych placówek oświatowych,
 2.  prowadzenie oraz utrzymanie szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie im warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania,
 3.  nadzorowanie organizacji placówek oświatowych i ich pracy,
 4.  analizowanie i opiniowanie arkuszy organizacyjnych przed zatwierdzeniem przez Wójta,
 5.  prowadzenie spraw związanych z obsadą stanowisk dyrektorów w szkołach i przedszkolach publicznych w zakresie powierzania funkcji dyrektora i jego odwoływania oraz oceny pracy dyrektorów,
 6.  ocenianie  pracy dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 7.  prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem kandydatów na stanowisko wicedyrektora,
 8.  prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i doskonaleniem nauczycieli,
 9.  prowadzenie spraw płacowych pracowników placówek oświatowych oraz sprawozdawczości w tym zakresie,
 10.  współdziałanie z Kuratorium Oświaty,
 11.  prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 12.  sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz zestawień zbiorczych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO),
 13.  opracowywanie informacji dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych,
 14.  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych oraz nadzorowanie racjonalnego, celowego i terminowego wydatkowania środków przez placówki oświatowe,
 15.  sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych oraz z rozliczeń wykorzystanych dotacji z zadań realizowanych przez placówki oświatowe,
 16.  nadzorowanie opracowywania planów finansowych przez dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych i ich zmian,
 17.  obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych placówek oświatowych,
 18.  badanie potrzeb w zakresie remontów i inwestycji placówek oświatowych,
 19.  współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
 20.  sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją i likwidacją składników majątkowych placówek oświatowych zgodnie z przepisami,
 21.  gromadzenie i archiwizowanie zgodnie z przepisami dokumentów finansowo-księgowych obsługiwanych placówek oświatowych,
 22.  sprawowanie kontroli przestrzegania dyscypliny finansów publicznych przez obsługiwane placówki,
 23.  współdziałanie z instytucjami samorządowymi i rządowymi w zakresie spraw dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych,
 24.  prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych oraz finansowaniem dojazdów organizowanych przez rodziców i inne niż Gmina podmioty,
 25.  ustalanie wysokości kwot dotacji otrzymywanych od innych gmin na pokrycie kosztów korzystania przez dzieci z ich terenu z różnych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Malechowo oraz weryfikowanie wysokości kwot dotacji przekazywanych do innych gmin z tytułu korzystania przez dzieci z terenu gminy Malechowo, z różnych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,
 26.  ustalanie zasad przyznawania i wysokości kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, ich kontrola i rozliczanie,
 27.  prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych w placówkach oświatowych,
 28.  kreowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw związanych z właściwym wykorzystaniem czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
 29.  współpraca ze służbami ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży,
 30.  inicjowanie akcji profilaktycznych służących zwiększeniu bezpieczeństwa i porządku na terenach placówek oświatowych oraz obiektów sportowych,
 31.  pozyskiwanie środków zewnętrznych na potrzeby oświaty, kultury i sportu oraz inicjowanie podejmowania powyższych działań przez placówki oświatowe,
 32.  współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami,
 33.  nadzorowanie działalności instytucji kultury,
 34.  prowadzenie spraw związanych z  funkcjonowaniem, rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
 35.  prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych,
 36.  przygotowywanie i przeprowadzanie procedur konkursowych o dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego    i wolontariacie, współpraca z organizacjami realizującymi te zadania, nadzór i kontrola realizacji tych zadań, sprawdzanie i weryfikacja sprawozdań z ich realizacji oraz wydatkowania środków,
 37.  prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej podatku od towarów i usług (Vat),
 38.  przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie,
 39.  wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
 40.  prowadzenie rejestru placówek wparcia dziennego,
 41.  nadzorowanie działalności placówek wsparcia dziennego.


 

Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Dul Damian
(2016-05-04 12:45:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pliszka Radosław
(2021-02-02 12:12:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655