☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Urząd Gminy Malechowo

Piątek 18.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

Kierownik referatu - Karolina Chruszcz-Pietraszewska
Tel. (94) 3140 593

Do zadań i kompetencji Referatu Oświaty i Sportu  należą   w szczególności sprawy:
1) prowadzenie spraw w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych placówek oświatowych,
2) prowadzenie oraz utrzymanie szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie im warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania,
3) nadzorowanie organizacji placówek oświatowych i ich pracy,
4) analizowanie i opiniowanie arkuszy organizacyjnych przed zatwierdzeniem przez Wójta,
5) prowadzenie spraw związanych z obsadą stanowisk dyrektorów w szkołach
i przedszkolach publicznych w zakresie powierzania funkcji dyrektora i jego odwoływania oraz oceny pracy dyrektorów,
6) ocenianie  pracy dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
7) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem kandydatów na stanowisko wicedyrektora,
8) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i doskonaleniem nauczycieli,
9)prowadzenie spraw płacowych pracowników placówek oświatowych oraz sprawozdawczości w tym zakresie,
10) współdziałanie z Kuratorium Oświaty,
11) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
12) sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz zestawień zbiorczych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO),
13) opracowywanie informacji dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych,
14) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych oraz nadzorowanie racjonalnego, celowego i terminowego wydatkowania środków przez placówki oświatowe,
15) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych oraz z rozliczeń wykorzystanych dotacji z zadań realizowanych przez placówki oświatowe,
17) nadzorowanie opracowywania planów finansowych przez dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych i ich zmian,
18) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych placówek oświatowych,
19) badanie potrzeb w zakresie remontów i inwestycji placówek oświatowych,
20) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
21) sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją i likwidacją składników majątkowych placówek oświatowych zgodnie z przepisami,
22) gromadzenie i archiwizowanie zgodnie z przepisami dokumentów finansowo-księgowych obsługiwanych placówek oświatowych,
23) sprawowanie kontroli przestrzegania dyscypliny finansów publicznych przez obsługiwane placówki,
24) współdziałanie z instytucjami samorządowymi i rządowymi w zakresie spraw dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych,
25) prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych oraz finansowaniem dojazdów organizowanych przez rodziców i inne niż Gmina podmioty,
26) ustalanie wysokości kwot dotacji otrzymywanych od innych gmin na pokrycie kosztów korzystania przez dzieci z ich terenu z różnych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Malechowo oraz weryfikowanie wysokości kwot dotacji przekazywanych do innych gmin z tytułu korzystania przez dzieci z terenu gminy Malechowo, z różnych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,
27) ustalanie zasad przyznawania i wysokości kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, ich kontrola i rozliczanie,
28) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych w placówkach oświatowych,
29)kreowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw związanych z właściwym wykorzystaniem czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
30) współpraca ze służbami ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży,
31) inicjowanie akcji profilaktycznych służących zwiększeniu bezpieczeństwa i porządku na terenach placówek oświatowych oraz obiektów sportowych,
32) pozyskiwanie środków zewnętrznych na potrzeby oświaty, kultury i sportu oraz inicjowanie podejmowania powyższych działań przez placówki oświatowe,
33) współpraca z instytucjami kultury i stowarzyszeniami,
34) nadzorowanie działalności instytucji kultury,
35) prowadzenie spraw związanych z  funkcjonowaniem, rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
36) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych,
37) przygotowywanie i przeprowadzanie procedur konkursowych o dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego    i wolontariacie, współpraca z organizacjami realizującymi te zadania, nadzór i kontrola realizacji tych zadań, sprawdzanie i weryfikacja sprawozdań z ich realizacji oraz wydatkowania środków,
38) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej podatku od towarów i usług (Vat),
39) przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie,
40) wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
41) prowadzenie rejestru placówek wparcia dziennego,
42) nadzorowanie działalności placówek wsparcia dziennego.

 

Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Damian Dul
(2016-05-04 12:45:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Radosław Pliszka
(2020-09-09 09:07:43)
 
 
ilość odwiedzin: 4240729

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X