Zarządzenia Wójta z roku 2010

z dnia 07 stycznia 2010r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 
z dnia 08 stycznia 2010r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Malechowo na rok 2010
 
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
z dnia 02 lutego 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych na wsparcie wykonania zadań publicznych w 2010r.
 
z dnia 05 lutego 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 09 lutego 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 09 lutego 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ustalenia wzorów wniosku, umowy i sprawozdania dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 
z dnia 01 marca 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedłożenia Krajowemu Biuru Wyborczemu Delegatura w Koszalinie – planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok.
 
z dnia 02 marca 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 02 marca 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 02 marca 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedłożenia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu – planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2010 rok.
 
z dnia 18 marca 2010 r.
Wójt Gminy Malechowo
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie za 2009 rok
 
z dnia 18 marca 2010 r.
Wójt Gminy Malechowo
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2009 rok
 
z dnia 18 marca 2010 r.
Wójt Gminy Malechowo
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok
 
z dnia 31 marca 2010 r.
Wójt Gminy Malechowo
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok
 
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Wójt Gminy Malechowo
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Malechowo na 2010rok.
 
z dnia 13 kwietnia 2010 r.
Wójt Gminy Malechowo
w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010.
 
z dnia 07 maja 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
z dnia 07 maja 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Borkowie”
 
z dnia 10 maja 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 18 maja 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 26 maja 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010rok.
 
z dnia 31 maja 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 
z dnia 01 czerwca 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
 
z dnia 09.06.2010r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Borkowie”
 
z dnia 18.06.2010r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 25.06.2010r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie
 
z dnia 25.06.2010r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
z dnia 30.06.2010r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 30.06.2010r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie”.
 
Zarządzenie Nr 242/2010
z dnia 13 lipca 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok oraz rozdysponowania części rezerwy ogólnej.
 
Zarządzenie Nr 243/2010
z dnia 14 lipca 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przekazania do eksploatacji sieci kanalizacyjnej Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 
Zarządzenie Nr 244/2010
z dnia 20 lipca 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedłożenia Głównemu Urzędowi Statystycznemu - planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2010.
 
Zarządzenie Nr 245/2010
z dnia 26 lipca 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Malechowo na 2010r.
 
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malechowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 r.
 
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
 
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Malechowo.
 
z dnia 2 września 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacje Szkoły Podstawowej w Lejkowie”
 
z dnia 03 września 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Przebudowę oczyszczalni ścieków w Ostrowcu”
 
z dnia 09 września  2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej
 
z dnia 14 września  2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 16 września 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Lejkowie” 
 
z dnia 16 września 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malechowie.
 
z dnia 21 września 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 21 września  2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedłożenia Głównemu Urzędowi Statystycznemu – planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2010.
 
z dnia 30 września 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 12 października 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 22 października2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 28 października 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian powołania Komisji w celu przeprowadzenia odbioru robót na zadaniu „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie"
 
z dnia 29 października 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 29 października 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedłożenia Głównemu Urzędowi Statystycznemu – planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2010.
 
z dnia 4 listopada 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.

 Zarządzenie Nr 265/2010
z dnia 12 listopada 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzenie Nr 266/2010
z dnia 17 listopada 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 267/2010
z dnia 26 listopada 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 268/2010
z dnia 2 grudnia 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przekazania nieruchomości gminnej na rzecz Koła Wędkarskiego z siedzibą w Niemicy.

Zarządzenie Nr 269/2010
z dnia 3 grudnia 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.

z dnia 6 grudnia 2010r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego
 
z dnia 10 grudnia 2010r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 16 grudnia 2010 r.
Wójt Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Wójt Gminy Malechowo
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na refinansowanie Kosztów inwestycji”.
 
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Wójt Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 31 grudnia 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2010 rok.
 
z dnia 31 grudnia 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedłożenia Głównemu Urzędowi Statystycznego - planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2010.
 
z dnia 31 grudnia 2010 r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedłożenia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu – planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2010.
 
z dnia 31 grudnia 2010r.
Wójta Gminy Malechowo
w sprawie przedłożenia Krajowemu Biuru Wyborczemu Delegatura w Koszalinie – planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2010.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Dul Damian
(2010-01-15 09:50:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2011-01-20 15:21:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki