Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik referatu - Sławomir Liskowski
Tel: (94) 3140 577

 

Do zadań i kompetencji Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej  należy:

 1.  prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, realizacją, nadzorem  i rozliczeniem zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym odbiór  i uruchomienie inwestycji,
 2.  przygotowanie i kompletowanie dokumentacji przetargowych na inwestycje gminne  i remonty,    
 3.  organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wewnętrznymi,
 4.  bieżące monitorowanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem funduszy pozabudżetowych dla zadań  inwestycyjnych,
 5.  prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, z zakresu prawa wodnego i leśnictwa,
 6.  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i pozyskiwaniem zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów,
 7.  opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
 8.  współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (ODR) na rzecz intensyfikacji  i modernizacji struktury produkcji rolnej oraz współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie  zwalczania chwastów, chorób i szkodników w uprawach   i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem,
 9.  prowadzenie spraw  z zakresu planowania i zagospodarowania  przestrzennego gminy,
 10.  przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 11.   wydawanie decyzji rozgraniczeniowych i scaleniowych,
 12.  prowadzenie spraw z zakresu prawa geodezyjnego, kartograficznego i geologicznego,
 13.  prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów oraz numerów porządkowych nieruchomości,
 14.  prowadzenie spraw z zakresu utrzymania  czystości i porządku w gminie,  w tym organizacja i nadzór nad gospodarką odpadami,
 15.  prowadzenie spraw związanych z egzekucją opłat za  odpady komunalne,
 16.  prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, w tym przygotowanie i prowadzenie gminnej ewidencji zabytków
 17.  przygotowywanie projektów uchwał  i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie.
   
Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Dul Damian
(2003-06-16 12:53:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pliszka Radosław
(2021-02-02 12:05:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki