☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Urząd Gminy Malechowo

Poniedziałek 16.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat organizacyjno-administracyjny

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego: Sekretarz Gminy - Halina Skaza
Tel. (94) 3140 561


Do zadań i kompetencji Referatu Organizacyjno-Administracyjnego należy:
1) zapewnienie sprawnej  organizacji i funkcjonowania urzędu, w tym zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez urząd,
2) zapewnienie koordynacji funkcjonowania referatów oraz prowadzenie sekretariatu urzędu,
3) prowadzenie archiwum zakładowego,
4) prowadzenie spraw z zakresu bhp i ppoż.,
5) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
6) prowadzenie biura obsługi interesanta,
7) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
8) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
9) zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały  biurowe,
10) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
11) prowadzenie ewidencji ludności,
12) prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
13) administrowanie systemem informatycznym urzędu, w tym zakup programów   i urządzeń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemów, nadzór nad prawidłowym ich wykorzystaniem oraz przetwarzaniem informacji w formie elektronicznej dla   potrzeb urzędu,
14) zapewnienie sprawności funkcjonowania  systemów komputerowych,
15) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
16) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w urzędzie,
17) przygotowanie i organizacja czynności związanych z przeprowadzeniem referendów oraz spraw związanych z wyborami Prezydenta RP, wyborami do Sejmu i Senatu, wyborami do Parlamentu Europejskiego,  wyborami do rad gmin, do rad powiatów i do sejmików województw,
18) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
19) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w urzędzie oraz spraw związanych z ich reklamowaniem  od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
20) organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych,
21) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji  publicznej, w tym prowadzenie zbioru dzienników ustaw  i innych aktów prawnych udostępnianych do wglądu  osobom zainteresowanym,
22) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem  oraz obsługą posiedzeń organów gminy,
23) przygotowywanie projektów uchwał  i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie,
24) prowadzenie spraw związanych z obsługą jednostek pomocniczych gminy, w tym współpraca z organami sołectw oraz  organizacja wyborów organów sołectw,
25) prowadzenie ewidencji radnych gminy oraz spraw związanych z ich reklamowaniem od obowiązku  pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji   i w czasie wojny,
26) prowadzenie spraw związanych  z promocją i wizerunkiem gminy, w tym przygotowywanie materiałów informacyjnych, folderów i ulotek,
27) inicjowanie i organizacja imprez  gminnych,
28) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i polityki prozdrowotnej gminy,
29) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz obsługą posiedzeń Społecznej Rady Zakładu Opieki Zdrowotnej,
30) współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i zrzeszeniami mieszkańców,
31) prowadzenie strony internetowej urzędu,
32) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek  publicznych i imprez masowych,
33) przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie dla gminy środków finansowych  z funduszy pomocowych, w tym z funduszy pozabudżetowych,
34) w zakresie  spraw zadań obronnych:
a) realizacja wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie doskonalenia systemu obronnego i szkolenia obronnego,
b) koordynowanie prac związanych z planowaniem obronnym na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny obejmującym:
c) „ Plan operacyjny funkcjonowania  gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia  bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,
d)  „ Plan przegotowań podmiotów leczniczych gminy na  potrzebny obronne państwa”,
e) dokumentację głównego stanowiska kierowania Wójta Gminy,
f) prowadzenie spraw wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS),
g) realizacja przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem Stałego Dyżuru Wójta,
h) realizacja przedsięwzięć związanych z  prowadzenie rejestru przedpoborowych oraz kwalifikacją wojskową,
i) prowadzenie spraw dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych,
j) organizacja i koordynowanie przebiegu akcji  kurierskiej,
k) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
l) kontrola wykonywanych zadań obronnych,
35) w zakresie zarządzania kryzysowego:
a) podejmowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego,  w tym:
- opracowywanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia „ Gminnego planu zarządzania kryzysowego”,
- realizacja zaleceń Starosty do „ Gminnego planu zarządzania kryzysowego”,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
- wykonywanie przedsięwzięć wynikających z „ Planu funkcjonowania gminy    w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”,
- przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
- organizowanie pracy i obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych zespołów powołanych przez  Wójta w celu realizacji zadań zarządzania kryzysowego,
- utrzymanie w stałej gotowości do działania systemów liczności  radiotelefonicznej,
- wykonywanie zadań wynikających z „ Planu wydawania i  dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”,
36) w zakresie obrony cywilnej:
a) realizacja wytycznych Starosty Sławieńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
b) opracowywanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
c) opracowywanie i aktualizacja „ planu obrony cywilnej gminy”,
d) opracowywanie „Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”,
e) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
f) organizowanie i koordynowanie  szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
g) opracowywanie planu i koordynowanie ewakuacji ludności na wypadek  masowego zagrożenia dla  życia i zdrowia na terenie gminy,
h) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
i) prowadzenie magazynu  przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu obrony cywilnej,
37) prowadzenie kancelarii informacji niejawnej.
 

Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Damian Dul
(2003-06-16 12:48:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Damian Dul
(2017-01-03 12:00:21)
 
 
ilość odwiedzin: 3788178

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X