☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Malechowo

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat organizacyjno-administracyjny

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego: Sekretarz Gminy - Halina Skaza
Tel. (94) 3140 561

Do zadań i kompetencji Referatu Organizacyjno – Administracyjnego należą w szczególności sprawy:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu, w tym zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez urząd,
2) zapewnienie koordynacji funkcjonowania referatów oraz prowadzenie sekretariatu urzędu,
3) prowadzenie archiwum zakładowego,
4) prowadzenie spraw z zakresu bhp i ppoż.,
5) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
6) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
7) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
8) zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały  biurowe,
9) wykonywanie czynności związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
10) prowadzenie ewidencji ludności,
11) prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
12) administrowanie systemem informatycznym urzędu, w tym zakup programów i urządzeń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemów, nadzór nad prawidłowym ich wykorzystaniem oraz przetwarzaniem informacji w formie elektronicznej dla potrzeb urzędu,
13) zapewnienie sprawności funkcjonowania systemów komputerowych,
14) nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
15) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w urzędzie,
16) przygotowanie i organizacja czynności związanych z przeprowadzeniem referendów oraz spraw związanych z wyborami Prezydenta RP, wyborami do Sejmu i Senatu, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami do rad gmin, do rad powiatów i do sejmików województw,
17) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
18) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w urzędzie oraz spraw związanych z ich reklamowaniem od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
19) organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych,
20) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
21 prowadzenie zbioru dzienników ustaw i innych aktów prawnych udostępnianych do wglądu osobom zainteresowanym,
22) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz obsługą posiedzeń organów gminy,
23) przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie,
24) nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, podań oraz załatwianie skarg i wniosków wpływających do urzędu;
25) prowadzenie spraw związanych z obsługą jednostek pomocniczych gminy, w tym współpraca z organami sołectw oraz  organizacja wyborów organów sołectw,
26) prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem świetlic wiejskich,
27) prowadzenie  ewidencji majątku zakupionego w ramach środków sołeckich,
28) prowadzenie ewidencji radnych gminy oraz spraw związanych z ich reklamowaniem od obowiązku  pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji   i w czasie wojny,
29) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz obsługą posiedzeń Społecznej Rady Zakładu Opieki Zdrowotnej,
30) w zakresie  spraw zadań obronnych:
a) realizacja wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie doskonalenia systemu obronnego i szkolenia obronnego,
b) koordynowanie prac związanych z planowaniem obronnym na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny obejmującym:
• „Plan operacyjny funkcjonowania  gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia  bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,
• „Plan przegotowań podmiotów leczniczych gminy na  potrzebny obronne państwa”,
• dokumentację głównego stanowiska kierowania Wójta Gminy,
• prowadzenie spraw wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS),
• realizacja przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem Stałego Dyżuru Wójta,
• realizacja przedsięwzięć związanych z  prowadzenie rejestru przedpoborowych oraz kwalifikacją wojskową,
- prowadzenie spraw dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych,
- organizacja i koordynowanie przebiegu akcji  kurierskiej,
- współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
- przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
- kontrola wykonywanych zadań obronnych.
31) w zakresie zarządzania kryzysowego:
a) podejmowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
• opracowywanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia „ Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego”,
• realizacja zaleceń Starosty do „ Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego”,
• organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
• wykonywanie przedsięwzięć wynikających z „ Planu operacyjnego funkcjonowania gminy    w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”,
• przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
• organizowanie pracy i obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych zespołów powołanych przez  Wójta w celu realizacji zadań zarządzania kryzysowego,
• utrzymanie w stałej gotowości do działania systemów łączności  radiotelefonicznej,
• wykonywanie zadań wynikających z „Planu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”,
32) w zakresie obrony cywilnej:
a) realizacja wytycznych Starosty Sławieńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
b) opracowywanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
c) opracowywanie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Gminy”,
d) opracowywanie „Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego sytuacji kryzysowych”,
f) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
g) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
h) opracowywanie planu i koordynowanie ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie gminy,
i) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
j) prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu obrony cywilnej,
33) prowadzenie kancelarii informacji niejawnej,
34) wydawanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej regulamin strzelnicy.


 

Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Damian Dul
(2003-06-16 12:48:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Radosław Pliszka
(2020-09-09 09:03:00)
 
 
liczba odwiedzin: 4256158

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X