☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Niedziela 05.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat organizacyjno-administracyjny

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego: Damian Dul
Tel: (94) 3140 565

Do zadań i kompetencji Referatu Organizacyjno – Administracyjnego należą w szczególności sprawy:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu, w tym zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez urząd,
 2. zapewnienie koordynacji funkcjonowania referatów oraz prowadzenie sekretariatu urzędu,
 3. prowadzenie archiwum zakładowego,
 4. prowadzenie spraw z zakresu bhp i ppoż.,
 5. prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 6. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 7. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej,
 8. zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały  biurowe,
 9. wykonywanie czynności związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
 10. prowadzenie ewidencji ludności,
 11. prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
 12. administrowanie systemem informatycznym urzędu, w tym zakup programów i urządzeń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemów, nadzór nad prawidłowym ich wykorzystaniem oraz przetwarzaniem informacji w formie elektronicznej dla potrzeb urzędu,
 13. zapewnienie sprawności funkcjonowania systemów komputerowych,
 14. nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 15. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w urzędzie,
 16. przygotowanie i organizacja czynności związanych z przeprowadzeniem referendów oraz spraw związanych z wyborami Prezydenta RP, wyborami do Sejmu i Senatu, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami do rad gmin, do rad powiatów i do  sejmików województw,
 17. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 18. prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w urzędzie oraz spraw związanych z ich reklamowaniem od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 19. organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych,
 20. prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
 21. prowadzenie zbioru dzienników ustaw i innych aktów prawnych udostępnianych do wglądu osobom zainteresowanym,
 22. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz obsługą posiedzeń organów gminy,
 23. przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych w zakresie spraw prowadzonych w referacie,
 24. nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, podań oraz załatwianie skarg i wniosków wpływających do urzędu;
 25. prowadzenie spraw związanych z obsługą jednostek pomocniczych gminy, w tym współpraca z organami sołectw oraz  organizacja wyborów organów sołectw,
 26. prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem świetlic wiejskich,
 27. prowadzenie  ewidencji majątku zakupionego w ramach środków sołeckich,
 28. prowadzenie ewidencji radnych gminy oraz spraw związanych z ich reklamowaniem od obowiązku  pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji   i w czasie wojny,
 29. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem oraz obsługą posiedzeń Społecznej Rady Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 30. w zakresie spraw zadań obronnych:
  1. realizacja wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie doskonalenia systemu obronnego i szkolenia obronnego,
  2. koordynowanie prac związanych z planowaniem obronnym na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny obejmującym:
   • „Plan operacyjny funkcjonowania  gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia  bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,
   • „Plan przegotowań podmiotów leczniczych gminy na  potrzebny obronne państwa”,
   • dokumentację głównego stanowiska kierowania Wójta Gminy,
   • prowadzenie spraw wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS),
   • realizacja przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem Stałego Dyżuru Wójta,
   • realizacja przedsięwzięć związanych z  prowadzenie rejestru przedpoborowych oraz kwalifikacją wojskową,
 • prowadzenie spraw dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych,
 • organizacja i koordynowanie przebiegu akcji  kurierskiej,
 • współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 • przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
 • kontrola wykonywanych zadań obronnych.
 1. w zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. podejmowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
  2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
   • opracowywanie i przedkładanie Staroście do zatwierdzenia „ Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego”,
   • realizacja zaleceń Starosty do „ Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego”,
   • organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
   • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z „ Planu operacyjnego funkcjonowania gminy    w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”,
   • przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
   • organizowanie pracy i obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i innych zespołów powołanych przez  Wójta w celu realizacji zadań zarządzania kryzysowego,
   • utrzymanie w stałej gotowości do działania systemów łączności  radiotelefonicznej,
   • wykonywanie zadań wynikających z „Planu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”,
 2. w zakresie obrony cywilnej:
  1. realizacja wytycznych Starosty Sławieńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
  2. opracowywanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
  3. opracowywanie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Gminy”,
  4. opracowywanie „Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego sytuacji kryzysowych”,
  5. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
  6. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
  7. opracowywanie planu i koordynowanie ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie gminy,
  8. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  9. prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu obrony cywilnej,
 3. prowadzenie kancelarii informacji niejawnej,
 4. wydawanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej regulamin strzelnicy.
Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Dul Damian
(2003-06-16 12:48:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kania Marlena
(2021-04-01 08:46:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024655