☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Piątek 03.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo urzędu - Wójt

Funkcję Wójta sprawuje: Radosław Nowakowski

Tel: (94) 3140 561

 

Kompetencje i zadania Wójta:

 1.  kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowaniu jej na zewnątrz,
 2.  podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3.  zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników urzędu,
 4.  wydawanie, w nagłych przypadkach przepisów porządkowych w formie zarządzenia,
 5.  przygotowanie projektu budżetu,
 6.  wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7.  upoważnianie  Sekretarza, kierowników referatów lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z  zakresu administracji publicznej,
 8.  składanie oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 9.  przekazywanie uchwał organom nadzoru,
 10.  uczestnictwo w pracach związków międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 11.  nadzorowanie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz współpraca z terenowymi organami tej władzy,
 12.  udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 13.  podejmowanie decyzji dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminy,
 14.  podpisywanie umów i porozumień w imieniu gminy,
 15.  udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 16.  gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami  urzędu w ramach uchwalonego budżetu,
 17.  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 18.  ustalanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie,
 19.  dokonywanie okresowych ocen  kwalifikacyjnych pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 20.  wykonywanie uchwał podjętych przez radę,
 21.  pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań obronnych oraz wykonywanie zadań określonych właściwymi przepisami w zakresie spraw zarządzania kryzysowego na terenie gminy,
 22.  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa  i uchwałami rady.

W ramach podziału czynności Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1.  Zastępcy Wójta,
 2.  Sekretarza,
 3.  Skarbnika,
 4.  Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych,
 5.  Zastępcy Kierownika USC,
 6.  Radcy Prawnego,
 7.  Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 8.  Kierowników jednostek organizacyjnych.
   
Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Dul Damian
(2003-06-16 12:41:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2023-01-03 08:26:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1024427