Zasady działalności lobbingowej oraz wystąpienia podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową

Wykaz działań podejmowanych wobec Urzędu Gminy Malechowo poprzez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 

Lp. Data wystąpienia Nazwa podmiotu Wskazanie oczekiwanego sposobu rozstrzygnięcia Skan wystąpienia
I II III IV V
1 01.08.2016 Artur Brylikowski Grupa lobbingowa Grass Roots Lobbing Sporządzenie Zarządzenia dot. wewnętrznych procedur obsługi lobbystów Wystąpienie

 

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli tej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących tę działalność reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Działalność ta może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.

Wójt Gminy Malechowo Zarządzeniem Nr 239/2016 z dnia 02 sierpnia 2016 r. określił sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy Malechowo przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Wytworzył:
Halina Skaza
Udostępnił:
Dul Damian
(2016-08-03 09:42:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Dul Damian
(2016-08-03 09:55:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki