☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Herb Gminy Malechowo

Czwartek 17.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta z roku 2021

Zarządzenie Nr 240/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej w ramach realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej skierowanego do osób niepełnosprawnych w 2021 r.

Zarządzenie Nr 241/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2021.

Zarządzenie Nr 242/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.

Zarządzenie Nr 243/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 244/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 245/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.

Zarządzenie Nr 246/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 247/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 248/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 249/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.

Zarządzenie Nr 250/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego powołanego do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 251/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 252/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 21 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Malechowo jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 253/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku.

Zarządzenie Nr 254/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

Zarządzenie Nr 255/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 256/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.

Zarządzenie Nr 257/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2021 r.

Zarządzenie Nr 258/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Malechowo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Zarządzenie Nr 259/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Malechowo"

Zarządzenie Nr 260/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 261/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malechowo.

Zarządzenie Nr 262/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 263/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 264/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 265/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Malechowo" w okresie od 01.05.2021 do 30.04.2023 r.

Zarządzenie Nr 266/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie

Zarządzenie Nr 267/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 268/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 8 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 269/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 270/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 271/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Malechowo i informacji o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 272/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 273/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Lejkowie.

Zarządzenie Nr 274/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 275/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 276/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli.

Zarządzenie Nr 277/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 278/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 279/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 280/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie.

Zarządzenie Nr 281/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 282/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 283/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 284/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 285/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 286/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Malechowo z 2020 rok.

Zarządzenie Nr 287/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 288/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 289/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 290/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Malechowie do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust.10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Zarządzenie Nr 291/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Rozbudowa remizy OSP Pękanino"

Zarządzenie Nr 292/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 293/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 5 maja 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021.

Zarządzenie Nr 294/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 295/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gminnej, ustalenia wysokości wadium oraz przyjęcia regulaminu przetargu.

Zarządzenie Nr 296/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 297/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 298/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 299/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 13 maja 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Zarządzenie Nr 300/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Malechówko.


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marlena Kania
(2021-01-21 12:30:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marlena Kania
(2021-05-20 12:03:45)
 
 
liczba odwiedzin: 4588948

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X