☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Malechowo

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Realizacja programów opiekuńczych, oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego dla dzieci z grup ryzyka

Wójt Gminy Malechowo ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2006 roku: 

 

1.   Nazwa zadania: Realizacja programów opiekuńczych, oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych.

2.   Rodzaj zadania: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego – Środowiskowych Ognisk Wychowawczych realizujących programy  profilaktyczno-opiekuńcze mające na celu udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym „bez odrywania” dziecka  od domu rodzinnego i naturalnego środowiska  na rzecz  dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowościach : Karwice, Ostrowiec, Kosierzewo, Sulechowo, Przystawy, Kusice, Święcianowo.

3.   Planowana wysokość dotacji na realizację zadania: 40 000 zł.

4. Zasady i warunki  składania ofert:

1) W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy  Malechowo,

b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

 

2) Do oferty, o której mowa w pkt.1 należy dołączyć:

a) wyciąg z właściwego rejestru  wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed    upływem terminu składania ofert lub jego  uwierzytelniony odpis, 

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu organizacji,

c) oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.

 

3) Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzenia sprawozdań realizacji zadania.

 

5. Termin  i tryb składania ofert:

1) Oferty  należy składać w formie pisemnej , w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta z adnotacją „ Otwarty konkurs na realizację programów opiekuńczych dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych”.

2) Oferty należy składać  w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu w sekretariacie Urzędu Gminy w Malechowie (76-142 Malechowo) osobiście lub  pocztą.

3) Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych (obowiązuje  data stempla pocztowego).

 

6.       Warunki przyznania dotacji:

1) Dotacja zostanie przyznana w ramach w/w środków finansowych oferentowi, który  złoży w   terminie, prawidłowo opracowaną, najkorzystniejszą ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz. U.  Nr 193, poz. 1891) i spełni określone w ogłoszeniu kryteria.

2) Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Malechowo a podmiotem, którego oferta została wybrana.

 

 7.Termin i warunki realizacji zadania: Zadanie, które jest przedmiotem konkursu ma być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

 

 8.Tryb i kryteria wyboru ofert:

1) Oceny ofert  złożonych w konkursie dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Malechowo  a zakończenie postępowania konkursowego zakończy się nie później niż na 30 dni od  zakończenia terminu składania ofert.

2) Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta, posiadane możliwości kadrowe i rzeczowe oraz dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju,

b) ocena kosztów realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji oraz oczekiwana wysokość wsparcia finansowego,

c) staranne i terminowe wywiązywanie się z umów dotychczas zawartych z Gminą,

d) dotychczasową współpracę organizacji z Gminą.

 

3) Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Wójt po przedstawieniu przez Komisję Konkursową wyników konkursu.

4) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż określił wnioskodawca w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoja ofertę.

5) Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferenta.

6) Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się , iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

7) W przypadku rezygnacji podmiotu, Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa.

 

9. Zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było w 2005 r., a środki w kwocie 40.000 zł pochodziły z budżetu Gminy.

 

Uwaga!

Bliższych  informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy Malechowo 22 A , tel. (+94)  3184-213, 214. Informacji udziela: Pani Grażyna Nowak– Inspektor ds. księgowości budżetowej.

 


 
 
liczba odwiedzin: 4256528

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X