☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Malechowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Malechowo

Czwartek 24.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Wójt Gminy Malechowo ogłasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2007 roku: 
 
1.   Nazwa zadania: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych.
2.   Rodzaj zadania: Prowadzenie programów, prelekcji, wykładów, seminariów i warsztatów z zakresu uzależnień i umiejętności społecznych.
3.   Planowana wysokość dotacji na realizację zadania: 40. 000 zł.
4. Zasady i warunki składania ofert:
1) W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Malechowo,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 
2) Do oferty, o której mowa w pkt 1 należy dołączyć:
a) wyciąg z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert lub jego uwierzytelniony odpis, 
b)  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu organizacji,
c) oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.
 
3) Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzenia sprawozdań realizacji zadania.
 
5. Termin i tryb składania ofert:
a  Oferty należy składać w formie pisemnej , w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta z adnotacją „ Otwarty konkurs na realizację programów profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych”.
b.  Oferty należy składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu w sekretariacie Urzędu Gminy w Malechowie (76-142 Malechowo 22 A) osobiście lub pocztą.
c. Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie       zostaną odrzucone z przyczyn formalnych (obowiązuje data stempla pocztowego).
 
6.   Warunki przyznania dotacji:
1)Dotacja zostanie przyznana w ramach w/w środków finansowych oferentowi, który złoży w terminie, prawidłowo opracowaną, najkorzystniejszą ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i spełni określone w ogłoszeniu kryteria.
2) Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Malechowo a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 
7.Termin i warunki realizacji zadania: Zadanie, które jest przedmiotem konkursu ma być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
 
8. Tryb i kryteria wyboru ofert:
1) Oceny ofert złożonych w konkursie dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Malechowo a zakończenie postępowania konkursowego zakończy się nie później niż na 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
2) Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
a)  możliwość realizacji zadania przez oferenta, posiadane możliwości kadrowe oraz    
     dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju,
b) ocena kosztów realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych      organizacji oraz oczekiwana wysokość wsparcia finansowego,
c)  różnorodność oferty,
d) staranne i terminowe wywiązywanie się z dotychczas realizowanego zadania na rzecz Gminy,
e)  dotychczasową współpracę organizacji z Gminą.
 
3) Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Wójt po przedstawieniu przez Komisję Konkursową wyników konkursu.
4) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż określił wnioskodawca w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoja ofertę.
5) Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferenta.
6) Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się , iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
7)  W przypadku rezygnacji podmiotu, Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa.
9. Środki publiczne na realizację zadania tego samego rodzaju wynosiły:
     w 2006 roku –40.000 zł
 
Uwaga!
 Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Malechowo 22 A , tel. (+94) 3184-213, 214. Informacji udziela: Pani Grażyna Nowak – Inspektor ds. księgowości budżetowej.
 

 
 
liczba odwiedzin: 4256362

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X